วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) จังหวัดสงขลา

วัดโคกสมานคุณ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากวัดหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในวัดมีมณฑปหลวงพ่อปาน (พระอุปัชฌาย์ปาน ปุญญมณี) ผู้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่นในฐานะ “พระเกจิอาจารย์ที่มีความ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง” เล่าลือกันว่าใครมาจุดธูปเทียนอธิษฐานขอให้ท่านช่วยมักได้ตามประสงค์ ปัจจุบันวัดโคกสมานคุณ นอกจากจะมีบทบาทเป็นศาสนสถานแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาด้วย วัดโคกสมานคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนช็อคสมาน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมวัดนี้เรียกว่า วัดโคกเสม็ดชุน ตามรักสนะภูมิประเทศที่ตั้งของวัด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นสมัยใด ในสมัยรัชกาลที่ 5 สภาพวัดเป็นวัดร้าง มีพัทธสีมาทำด้วยไม้แก่นปักอยู่ จนเมื่อ พ.ศ. 2465 เป็นช่วงเวลาที่กรมรถไฟได้ย้ายสถานีชุมทางอู่ตะเภา มาตั้งอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ พระอุปัชฌาย์ปาน (ปุญญมณี) วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เห็นความลำบากของพระภิกษุสงฆ์ที่โดยสารรถไฟมาถึงชุมทางหาดใหญ่ยามค่ำคืนแล้วไม่มีที่จำวัด ต้องเดินทางไปจำวัดที่วัดคลองเรียนบ้าง วัดคลองแหบ้าง ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหลาย กิโลเมตร พระอุปัชฌาย์ปาน จึงดำริที่จะสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นในบริเวณวัดร้างดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ในขณะนั้นคือพระราชเมธี : จู อิสสรญาโน วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ภายหลังได้เลื่อนสมณสักเป็นพระรัตนมุนี) ท่านจึงได้ทุนขอพระราชทานที่ดินวัดร้างจากสมเด็จฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์…

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในจังหวัดสงขลา สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานโบราณ และโบราณวัตถุที่งดงามและมีคุณค่า มีศิลปกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับจีนได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีนที่ตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ รวมทั้งสภาพของบ้านเมืองในขณะนั้น วัดมัชฌิมาวาสวรวิหารเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งยังเป็นสถานที่ตั้ง “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส” แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ของไทย วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เดิมเป็นวัดราษฎร์สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้สร้างคือ นางสีจันทน์ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดยายสีจันทน์” ต่อมาได้มีผู้สร้างวัดทางทิศเหนืออีกแห่งหนึ่ง เรียกว่า วัดเลียบ และทางทิศใต้อีกวัดหนึ่งเรียกว่า วัดโพธิ์ วัดยายสีจันทน์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดกลาง ในสมัยรัตนโกสินทร์วัดยายสีจันทน์ได้รับการบูรณะจากเจ้าเมืองสงขลาอย่างต่อเนื่อง และหลังจากที่เมืองสงขลาย้ายเมืองใหม่ (จากฝั่งแหลมสน) มาอยู่ที่บ้านบ่อยางแล้ว เมืองสงขลาก็ได้ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาประจำปีที่วัดยายสีจันทน์สืบต่อมา พ.ศ. 2431 พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ได้อาราธนาพระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร มาเป็นเจ้าอาวาสวัดยายสีจันทน์ (วัดกลาง) ในการนี้สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาเมืองสงขลาพร้อมด้วยพระเถระราชาคณะหลายรูปเพื่อ ตรวจการณ์ คณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อวัดกลางเป็น วัดมัชฌิมาวาส…

วัดคูเต่าจังหวัดสงขลา

วัดคูเต่า เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดสงขลา และเป็นวัดที่มีศิลปกรรมฝีมือช่างท้องถิ่นดั้งเดิม ที่งดงามหาดูได้ยากยิ่ง ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม โดยเฉพาะศาลาวัดคูเต่าถือเป็นมรดกตกทอดทางศิลปกรรมอันล้ำค่า ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2554 จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก้) วัดคูเต่า เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การก่อสร้างวัดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในประวัติวัดของกรมการศาสนาระบุว่า วัดคูเต่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2299 เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระอุปัชฌาย์แก้ว ร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดคูเต่าขึ้นที่บริเวณทางด้านตะวันออกของคลองอู่ตะเภา ตอนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เมื่อพระอุปัชฌาย์แก้วมรณภาพลงได้หยุดการก่อสร้างไประยะหนึ่ง ต่อมาพระอุปัชฌาย์หนูได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยช่างท้องถิ่น วัดคูเต่าผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2432 และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร โดยได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ใน พ.ศ. 2538 ภายในวัดประกอบด้วยอาคารเสนาสนะต่างๆ พี่มีศิลปกรรมแสดงฝีมือช่างท้องถิ่นอันประณีต โดยเฉพาะประติมากรรมปูนปั้นที่มีอยู่ในพระอุโบสถ กำแพงแก้ว และเจดีย์เป็นต้น งานปูนปั้นของวัดคูเต่าถือเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ในแง่ที่เป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ที่หาดูได้ยากนัก อุโบสถ และจิตรกรรมฝาผนังวัดคูเต่า อุโบสถวัดคูเต่ามีโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และไม้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2446 มีกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ ตรงานกำแพงแก้วทั้ง 4…

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

ป่าโตนงาช้าง เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อ พ.ศ. 2521 มีสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกโตนงาช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปัจจุบันสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น แบ่งลักษณะป่าจากระดับความสูงของน้ำทะเล ได้เป็น 3 ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ในพื้นที่ต่ำ ป่าดิบชื้นเชิงเขา และป่าดิบเขา ส่วนสัตว์ป่าจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จำพวกนก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างยังประกอบไปด้วยหน่วยงานสำคัญอีก 2 หน่วยงาน คือ   1. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…

หลวงปู่ทวด อริยสงฆ์แห่งสยาม

หลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ เป็นพระอริยสงฆ์พี่มีอภิญญา (ความรู้พิเศษที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนา) และเล่าลือกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ที่พุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธามาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจวบจนปัจจุบัน หลวงปู่ทวด มีนามที่คนไทยกล่าวขานหลายนาม เช่น สมเด็จเจ้าพระโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งประวัติของท่านที่ปรากฏในเอกสารและคำบอกเล่ามักจะเน้นไปในทางที่เป็นตำนานเสียส่วนมาก ตามตำนานกล่าวถึงประวัติหลวงปู่ทวดว่า ท่านเป็นบุตรนายหูกับนางจัน ชาวบ้านวัดเลียบ ตำบลบีมล้วน อำเภอสทิงพระ (จะทิ้งพระ) จังหวัดสงขลา บิดามารดาของท่านเป็นผู้ตั้งมันในศีลธรรม เข้าวัดทำบุญและฟังธรรมเป็นประจำ เมื่อท่านอายุได้ 7 ขวบ บิดาได้นำไปฝากเป็นเศษสมภารจวง (ผู้เป็นลุง) เจ้าอาวาสวัดกกบีหลวง (วัดดีหลวง) เพื่อเล่าเรียนหนังสือ พออายุ 10 ห้าปี ก็ได้บวชเป็นสามเณร ด้วยความเป็นคนใฝ่รู้ สมภารจวงจึงนำไปฝากให้เล่าเรียนกลับสมเด็จพระชินเสนที่วัดศรีกูญัง (วัดสีหยัง ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด) จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อกับพระครูกาเดิม วัดเสมาเมือง เมืองนครศรีธรรมราช และได้อุปสมบทที่วัดนี้ มีสมเด็จพระมหาเถรปิยทัสสี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีฉายาว่า สามีราโม (แต่คนทั่วไปเรียกว่า เจ้าสามีราม) เจ้าสามีรามสนใจปฏิบัติธรรม และใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนแตกฉานทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระ ท่านตั้งใจจะไปศึกษาเล่าเรียนต่อที่กรุงศรีอยุธยา จึงขอโดยสารไปกับเรือสำเภาของนายอิน ชาวเมืองสทิงพระ ขณะที่เรือสำเภาแล่นมาถึงหน้าเมืองชุมพร เกิดคลื่นลมแรงต้องทอดสมออยู่…

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา หรือศาลหลักเมืองสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา หรือศาลหลักเมืองสงขลามีลักษณะเป็นอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีน จำนวน 3 หลัง ตั้งอยู่ที่ถนนนางงาม ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลาใหม่ที่ฝั่งบ่อยางซึ่งแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2385 พระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาจัดการฟังหลักชัยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักไชย ต้นหนึ่ง กับเทียนชัยเล่มหนึ่ง และโปรดเกล้าฯ ให้พระอุดมปิฎกออกไปเป็นประธานด้านพุทธพิธี พร้อมด้วยพระเถระฐานานุกรมเปรียญ 8 รูป และให้พระราชครูอัษฎาอาจารย์ เป็นประธานฝ่ายพิธีพราหมณ์พร้อมด้วยพราหมณ์ 8 นาย งานฝังหลักชัยครั้งนี้ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ได้จัดทำพิธีใหญ่ขึ้นกลางเมืองสงขลาโดยตั้งโรงพิธีสี่ทิศ ในวันประกอบพิธีได้จัดขบวนแห่หลักไม้ ชัยพฤกษ์กับเทียนชัยเป็นขบวนใหญ่มีทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้าร่วมในขบวนพิธี โดยอัญเชิญหลักไม้ ชัยพฤกษ์ไว้ที่ใจกลางเมืองสงขลา ซึ่งเรียกว่า “หลักเมือง” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2385 ภายหลังการฝังหลักเมืองแล้ว พระยาสงขลาได้จัดการสมโภชหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่ ในงานมีมหรสพฉลอง เช่น ละครหรือโขนร้อง งิ้ว ละครชาตรี (โนรา) พร้อมพิธีทางพระพุทธศาสนา ต่อมาจึงได้สร้างตึกคร่อมหลักเมืองไว้ 3 หลัง…

ปลาแซลมอน ปลาสองน้ำ

ปลาแซลมอน เป็นปลาที่ได้รับความนิยมนำมาบริโภคเพราะมีรสชาติที่ถูกปากและอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยทั่วไปในเนื้อปลามีโปรตีนประมาณร้อยละ 17 – 23 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ ทำให้ระบบการย่อยอาหารของเราไม่ต้องทำงานหนัก ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือส่วนต่างๆ ที่สึกหรอ และเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยเฉพาะไลซีน (Lysine) และทรีโอนิน (Threonine) ตลอดจนแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ และกรดไขมันจำเป็น โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า 3 อันได้แก่ EPA (Eicosapentaenoic acid) และDHA (Docosahexaenoic acid) ซึ่ง EPA และ DHA มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์โดยถูกนำมาใช้เป็นอาหารเสริม และใช้ในทางการแพทย์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและอัมพาต ลดการอักเสบ ของโรคไขข้อเสื่อมรูมาตอยด์ ลดอาการปวดหัวไมเกรนและปวดประจำเดือน เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและลดอาการของโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ยังพบว่า EPA และ DHA มีบทบาทในการควบคุมการตอบสนองการอักเสบผ่านการผลิตสารที่เรียกว่า Eicosanoids โดยในปลาแซลมอน พบปริมาณ EPA 492 mg/ 100 g ปริมาณ DHA 820 mg/ 100 g เมื่อเทียบกับปลานิลที่เป็นปลาน้ำจืดมีปริมาณ…