การศึกษา

กระบวนการพื้นฐานในการพูด มีทั้งหมด 3 ระยะ

ไม่ว่าจะเป็นการพูดในลักษณะใดก็ตาม อาจสรุปกระบวนการพื้นฐานในการพูดได้เป็น 3 ระยะ คือ

1.  ระยะอารัมภบท หรือบทนำ เป็นระยะเริ่มเรื่อง หรือนำเข้าสู่เรื่อง เป็นการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง และช่วยนำผู้ฟังเข้าสู่เรื่อง หารใช้คำนำอาจทำได้หลายวิธี เช่น ตั้งปัญหาที่ช่วยให้หาคำตอบจากการฟัง เน้นประเด็นสำคัญของเรื่อง ใช้คำพูด กลอน สุภาษิตที่เร้าใจผู้ฟัง กล่าวยกย่องผู้ฟัง ยกเรื่องขำขันหรืออุทธาหรณ์ขึ้นมากล่าว ความเป็นพวกเดียวกัน วัตถุประสงค์ที่มาร่วมพบกัน ประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับ เป็นต้น

2. ระยะการนำเสนอเนื้อเรื่อง ในขั้นตอนนี้ผู้พูดจะเสนอเนื้อหาของเรื่องจากที่รวบรวมโดยการอ่านจากหนังสือตำรา วิชาการ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องที่จะพูด โดยนำเนื้อหาที่รวบรวมได้มาจัดวางโครงเรื่อง การเรียงลำดับเนื้อเรื่องอาจทำได้โดย เรียงตามลำดับเวลา ลำดับสถานที่ ตามหลักเหตุและผล การเสนอปัญหาพร้อมวิธีแก้ เพื่อให้เรื่องที่พูดเป็นเรื่องที่เข้าใจชัดเจนดียิ่งขึ้น ผู้พูดต้องนำเอาเทคนิคขยายความมาใช้ ซึ่งกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้สถิติสนับสนุนข้อคามสำคัญ การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การกล่าวอ้างผู้อื่น การเสนอข้อมูลที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัย การอธิบายบทความ การกล่าวย้ำประเด็นสำคัญโดยใช้ประโยคไม่ซ้ำกัน การใช้หลักเหตุผล เป็นต้น

3. ระยะสรุป เป็นระยะการพูดช่วงสุดท้าย ซึ่งผู้พูดต้องพยายามสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ผู้พูดอาจสรุปโดยใช้วิธีอธิบายทบทวน กล่าวเน้นประเด็นสำคัญเรียกร้องให้เชื่อและปฏิบัติตามในสิ่งที่พูด ถ้าการกล่าวนำเป็นคำถามการกล่าวสรุปจะเป็นคำตอบ หรืออาจยกข้อความที่มีความหมายชวนคิดและตรงประเด็นของเรื่อง การใช้กลอน สุภาิษิต เป็นต้น

Leave a Reply