การศึกษา

นิยามและการแบ่งกลุ่มของผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาส หลายคนก็คงเคยได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อยๆ แต่รู้หรือไม่ว่าใครบ้างที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ด้อยโอกาส ซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้วนิยามของคำว่าผู้ด้อยโอกาสนั้นกว้างมาก และบางทีตัวเราเองก็อาจจะตกอยู่ในฐานะของผู้ด้อยโอกาสอยู่ก็เป็นได้ วันนี้เราจึงขอนำเสนอนิยามของคำว่าผู้ด้อยโอกาส และการแบ่งกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสให้ได้เข้าใจกันค่ะผู้ด้อยโอกาส

คำว่า ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น

เมื่อได้อ่านแบบนี้แล้วหลายคนก็คงรู้สึกว่ามันช่างกว้างมาก และเริ่มใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น แต่จริงๆแล้วนั้น ผู้ด้อยโอกาสก็จะถูกจัดขอบเขตโดยการแบ่งเป็นกลุ่มไว้ทำให้สามารถตีกรอบของผู้ด้อยโอกาสได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งขอบเขตที่กำหนดไว้ก็จะแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ค่ะ

1 คนยากจน คือ คนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตามความต้องการขั้นต่ำ โดยในปี 2556 นี้กำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้ที่ 2,422 บาทต่อเดือน หรือ 29,064 บาทต่อปี ซึ่งหากมีรายได้น้อยกว่านี้จะถือว่าเป็นคนยากจน

2 คนเร่ร่อน หรือไร้ที่อยู่อาศัย คือ คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ขาดการได้รับการบริการขั้นพื้นฐานและขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน

3 ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร คือ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติ หรือไม่มีกฎหมายของรัฐใดยอมให้สัญชาติ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ คนไร้สัญชาติที่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทย และคนไร้สัญชาติที่ไม่มีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย

4 ผู้พ้นโทษ คือ ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำ ด้วยเหตุผลต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่พ้นจากการคุมความประพฤติ และผู้พ้นจากการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

5 ผู้ติดเชื้อ HIV คือ ผู้ที่ติดเชื้อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเอง พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ตลอดไปจนถึงญาติของผู้ป่วยด้วย

ซึ่งเราควรให้ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจกัน และไม่ควรไปเหยียบย่ำซ้ำเติมผู้ด้อยโอกาสในสังคม ลองคิดถึงใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งเราตกอยู่ในกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสบ้าง ก็คงไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามเช่นกัน แม้ว่าไม่ได้ช่วยเหลือ แต่ก็ไม่ควรซ้ำเติม เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข