สิ่งแวดล้อม

กลุ่มต่างๆของจุลินทรีย์สามารถแย่งออกได้หลายกลุ่ม

สาหร่าย มีลักษณะค่อนข้างง่าย พวกที่เก่าแก่ที่สุดเป็นเซลล์เดียว บางพวกเซลล์ที่คล้ายกันมารวมกลุ่มกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หน้าที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สาหร่ายขนาดใหญ่ เช่น สาหร่ายสีน้ำตาลพวกเคลป์ (kelp) มีโครงสร้างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของเซลล์เพื่อทำหน้าที่โดยเฉพาะ เซลล์ของสาหร่ายทุกชนิดมีคลอโรฟิลล์เพื่อทำหน้าที่สังเคราะห์แสง พบสาหร่ายได้ทั่วไปในแหล่งน้ำ หรือดินชื้นแฉะ

ไวรัส เป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากมองเห็นได้โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเท่านั้น ยังไม่มีองค์ประกอบของเซลล์ ไวรัสก่อให้เกิดโรคแก่พืช สัตว์ แบคทีเรีย และโพรทิสต์อื่นๆ การเพาะเลี้ยงไวรัสต้องอาศัยเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้น

แบคทีเรีย เป็นพวกโพรคาริโอตเซลล์เดียว โดยทั่วไปเพิ่มจำนวนเซลล์โดยวิธีแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสอง (binary fission)

โพรโทซัว เป็นพวกยูคาริโอตเซลล์เดียว มีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปร่างลักษณะ โภชนาการ และสรีรวิทยา มีบทบาทแตกต่างกันในธรรมชาติ โพรโทซัวที่รู้จักกันดี คือ พวกก่อโรคในคนและสัตว์

รา เป็นพวกยูคาริโอตที่ไม่มีคลอรฟิลล์ มักมีหลายเซลล์แต่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นราก ลำต้น และใบ ขนาดและรูปร่างแตกต่างกันมากตั้งแต่ยีสต์ซึ่งมีเซลล์เดียวขนาดเล็ก ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จนถึงเห็ดที่มีขนาดใหญ่หลายเซลล์ ที่น่าสนใจคือ พวกรา (mold) มิลดิว (mildews) ยีสต์ และราก่อโรคพืช เช่น ราสนิม (rusts) ราที่แท้จริงประกอบด้วยเส้นใยที่รวมกันเป็นไมซีเลียม (mycelium) มีการสืบพันธุ์โดยวิธีแบ่งตัว แตกหน่อ หรือสร้างสปอร์ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิด

Leave a Reply