อื่นๆ

การควบคุมและป้องกันแมลงสาบ

แมลงสาบ เป็นพาหะนำโรคทำให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกมาสู่อาหารที่มนุษย์ต้องการใช้บริโภค รวมถึงการทำความเสียหายให้แก่เครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง วัสดุอุปกรณ์ในอาคารหรือที่พักอาศัย จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันแมลงสาบ ไม่ให้ปริมาณมากและไม่ให้เข้ามาสัมผัสอาหาร เครื่องใช้ไม้สอย รวมถึงวัสดุอื่นๆภายในอาคาร หรือบ้านพักอาศัยหรืออาคารอื่นๆ ที่มีแหล่งอาหารของแมลงสาบ อาจทำการควบคุมและป้องกันแมลงสาบด้วยวิธีการดังนี้ อาจทำการควบคุมและป้องกันแมลงสาบด้วยวิธีการดังนี้

ก. ป้องกันไม่ให้แมลงสาบเข้าสู่ตัวอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แก่ ห้องครัว ห้องน้ำห้องส้วม ห้องซักรีด ห้องเก็บของ ฯลฯ โดยใช้ตะแกกรงหรือมุ้งลวดตามประตู หน้าต่าง ช่องลม หรืออุดช่องว่างต่างๆ หรือรอยแยกรอยแตก ที่จะเข้าสู่อาคารอาจใช้ปูนพลาสเตอร์

ข. การควบคุมแมลงสาบในอาคารหรือบ้านพักอาศัย ด้วยการไม่ให้มีแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงสาบ และไม่ให้แมลงสาบมีอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งการควบคุมมีหลายวิธีการดังนี้

(1) ทำลายโดยใช้เหยื่อล่อต่างๆ เช่น การดัก

(2) ทำการซ่อมแซมรอยแตก รอยแยก หรือรอยรั่วต่างๆของอาคารที่พักอาศัย หรือตามท่อน้ำประปา เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอาหารของแมลงสาบ

(3) เก็บรักษาอาหารให้มิดชิด หรือไม่ให้แมลงสาบเข้าไปสัมผัสได้ เช่น การเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด หรือเก็บไว้ในตู้ ฯลฯ

(4) เก็บรักษาสิ่งของต่างๆภายในอาคาร หรือบ้านพักอาศัย ให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลงสาบ เช่น เสื้อผ้าไม่ควรกองไว้ ควรที่จะแขวนไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

(5) เก็บกักมูลฝอยเปียกด้วยภาชนะที่ปกปิด ป้องกันไม่ให้แมลงสาบเข้าไปได้

(6) การใช้สารฆ่าแมลงเพื่อทำลายแมลงสาบ หรืออาจใช้ผงบอแรกซ์วางไว้ตามทางเดินของแมลงสาบ เช่น ใต้อ่างล้างมือ ใต้อ่างอาบน้ำ ใต้ท้องเรือ ใต้เพดาน ฯลฯ

Leave a Reply