อื่นๆ

การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย

การควบคุมไม่ให้แมลงวันได้มีโอกาสแพร่ขยายจำนวนด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งอาหารของมัน ได้แก่ สิ่งสกปรกทั้งหลาย เช่น สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ซากสัตว์ ฯลฯ นอกจากนี้อาหารของมนุษย์ก็เป็นอาหารกลางวันได้เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการควบคุมและป้องกันแมลงวันมีดังนี้ คือ

ก. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม

(1) การเก็บกักมูลฝอยเปียก หรือมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์อื่นๆ ไว้ภายในบ้านต้องเก็บกักในภาชนะที่มีความเหมาะสมไม่รั่วซึม และมีฝาปิดมิดชิด โดยการเก็บไว้ในถุงพลาสติกซึ่งบรรจุอยู่ภายในถังโลหะ หรือพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด และควรมีการนำมูลฝอยเปียกไปกำจัดให้เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

(2) ต้องบำรุงรักษาห้องน้ำ ห้องส้วม ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ถ้าหากมีการใช้ส้วมหลุมควรมีฝาปิดช่องถ่ายทุกครั้งหลังจากเลิกใช้ส้วม ส่วนหลุมเก็บกักสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นแบบใดควรที่จะปิดปากหลุมไว้ให้มิดชิด ท่อระบายอากาศของส้วมทุกประเภทต้องมีตะแกรงป้องกันไม่ให้แมลงเข้าไปได้

(3) การเก็บมูลสัตว์ของสัตว์เลี้ยงต่างๆ อาจเก็บไว้ในภาชนะที่มีการปกปิดมิดชิดไม่รั่วซึม เช่น ถังคอนกรีต หรือถังโลหะ ฯลฯ หรือถ้าเป็นห้องเก็บมูลสัตว์ต้องมีตะแกรงขนาดรูตะแกกรง 16 mesh ป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้าไปภายใน

ข. การใช้วิธีทางกล และทางกายภาพ

การใช้วิธีทางกลและทางกายภาพในการควบคุมและป้องกัน แมลงวัน มีหลายวิธีการ ซึ่งอาจจะต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกัน

(1) ประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศต้องมีตะแกรงหรือมุ้งลวดบุไว้เพื่อไม่แมลงเข้าไปภายในบ้าน

(2) ใช้ม่านกันแมลงวันไม่ให้เข้าสู่บ้านพักอาศัย เช่น ม่านมู่ลี่ ม่านพลาสติกที่ทำเป็นเส้น ฯลฯ โดยวางทานไว้ตรงทางที่จะเข้าสู่ประตู

(3) ใช้ตาข่ายคลุมกรงหรือเตียง หรือลังที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เพื่อไม่ให้แมลงวันเข้าไปภายใน เพราะภายในกรงสัตว์ที่มีทั้งอาหารและสิ่งขับถ่ายของสัตว์ เป็นที่ดึงดูดแมลง

(4) ทำลายหรือฆ่า โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน หรือใช้กาวจับแมลงวันตัวแก่

(5) การเก็บอาหารต้องมีเครื่องปกปิดให้มิดชิด หรือไม่ให้แมลงเข้าไปสัมผัสอาหาร เช่น อาหารที่ปรุงแล้วใช้ฝาชีครอบ หรือเก็บอาหารก่อนบริโภค หรือเหลือจากบริโภคไว้ในตู้กับข้าวที่มีตาข่ายกั้น ไม่ให้แมลงวันเข้าไป ฯลฯ

ค. การใช้วิธีทางเคมี

การใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุม และป้องกันแมลงวันซึ่งอาจจะใช้สารฆ่าตัวอ่อน (larvicide) หรือ สารฆ่าตัวแก่ ทำให้สามารถทำลายแมลงวันภายในอาคารบ้านที่พักอาศัย หรือสถานที่ประกอบการอื่นๆ ได้ผลดี แต่การใช้สารฆ่าแมลงนี้จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยง

Leave a Reply