ความปลอดภัย

การจัดแบ่งระดับของภาวะฉุกเฉินตามความรุนแรงแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ

การจัดแบ่งระดับของภาวะฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลกรทุกคนในองค์กรได้ทราบถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น กำกำลังดำเนินอยู่ เพื่อตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์ และระดมทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การแบ่งระดับของภาวะฉุกเฉินในแต่ละองค์กร หรือแต่ละสถานประกอบการณ์ อาจแตกต่างกันได้ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด ระดับนิคมอุตสาหกรรม หรือระดับสถานประกอบการ

การจัดแบ่งระดับภาวะฉุกเฉินโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ตามความรุนแรง และความต้องการในการใช้เครื่องมือ เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้

  1. ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ได้แก่ ภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่มากนัก ความรุนแรงของสถานการณ์จำกัดวงอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเท่านั้น ซึ่งบุคคลากรของโรงงานสามารถใช้ทรัพยากรของตนเองเข้าควบคุมและระงับเหตุได้
  2. ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ได้แก่ ภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการและอาจขยายลุกลาม หรือคาบเกี่ยวกับการขยายลุกลาม ซึ่งเกินความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรของโรงงานที่เกิดเหตุจะควบคุมและระงับเหตุได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากบุคลากรหรือทรัพยากรของโรงงานใกล้เคียง หรือศูนย์อำนวยการร่วมกลุ่มโรงงานเข้ามาช่วย
  3. ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 ได้แก่ กรณีภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่ลุกลามขยายขนาดใหญ่ เกินความสามารถของบุคลากรและทัพยากรของโรงงานเองและโรงงานข้างเคียง ในการระงับและควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด ซึ่งจะแจ้งต่อยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อตั้งศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (ศอร.) ขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการ ปลัดจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ และมีฝ่ายต่างๆร่วมปฏิบัติงาน

ในบางกรณีอาจแบ่งระดับภาวะฉุกเฉินเพิ่มอีกระดับหนึ่ง คือ ภาวะฉุกเฉินระดับวิกฤต ได้แก่ภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตของพนักงานและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวง ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง การระงับเหตุฉุกเฉินต้องระดมบุคลากรที่เชี่ยวชาญและทรัพยากรอื่นๆ ทั้งจากระดับประเทศหรือนานาชาติเข้ามาช่วยกันระงับเหตุ

Leave a Reply