การศึกษา

การจำแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

การจำแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยอาศัยลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็นเกณฑ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

1 อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic Hydrocarbon) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อะตอมของคาร์บอนต่อกันเป็นสายยาวต่อเนื่องกันไปเป็นโซ่ตรง หรือเป็นแขนงแตกกิ่งก้าน โดยมีพันธะของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม

2 ไซคลิกอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน ( Cyclicaliphatic Hydrocarbon) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อะตอมต่อกันเป็นวงปิด จะเป็นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม และหกเหลี่ยม ภายในโมเลกุลจะต้องมีคาร์บอนอย่างน้อย 3 อะตอม และคาร์บอนแต่ละอะตอมจะเกิดพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามก็ได้

3 อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic Hydrocarbon) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นเบนซีน หรือมีวงของเบนซีนเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วย

Leave a Reply