สิ่งแวดล้อม

การจำแนกพื้นที่ตามชนิดพืชพรรณและถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

การแบ่งพื้นที่ตามชนิดพืชพรรณและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สามารถแบ่งได้ดังนี้

Ecotope หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีชนิดพืชพรรณ และลักษณะกายภาพ เช่น ดิน แหล่งน้ำ เป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) การจำแนก ecotope ในประเทศไทยโดยมากจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบง่ายๆ เช่น ใช้ระบบ MASS Database ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ชีววิทยาอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ประเภทป่าไม้และระดับความสูงากระดับน้ำทะเล ตัวอย่างเช่น การจำแนกพื้นที่ป่าเบญจพรรณในอุทยานแห่งชาติแม่ยมเป็น 3 ecotope คือ  ป่าเบญจพรรณในพื้นที่สูง ป่าเบญจพรรณในระดับพื้นที่สูงปานกลาง และป่าเบญจพรรณใกล้แหล่งน้ำเป็นต้น ซึ่งพื้นที่แต่ละ ecotope จะมีบทบาทต่อสัตว์ป่าแตกต่างกัน ในกรณีที่ลักษณะพื้นที่มีความซับซ้อนและใช้หลายปัจจัยในการจำแนกควรประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนที่ระบบการจำแนกที่ดินด้านนิเวศวิทยา

Habitat หมายถึง พื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตอยู่อาศัย ดังนั้นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดหนึ่งอาจประกอบด้วย 1 หรือมากกว่า 1 ecotope ก็ได้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการดำรงชีพ เช่น การผสมพันธุ์ การวางไข่ การหาอาหาร และการเคลื่อนย้าย เป็นต้น ขนาดพื้นที่ที่อยู่อาศัยเรียกว่า home range ดังนั้น การจำแนก habitat ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด นอกจากจะต้องมีข้อมูลแผนที่ ecotope หรือประเภทป่าแล้ว ยังต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่สัตว์ต้องการใช้ในการดำรงชีวิตด้วย เช่น แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งน้ำ เป็นต้น

การจัดทำแผนที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในประเทศไทย มีการดำเนินการโดยละเอียดเฉพาะชนิดพันธุ์ที่สำคัญ เช่น ช้าง ชะนี นกเงือก และเสือ แต่ส่วนใหญ่ยังทำการศึกษาไม่ละเอียด ข้อมูลเหล่านี้อาจหาได้จากการค้นคว้า วิจัย หรือตำราต่างๆ

นอกจากแผนที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้ว ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาบางโครงการ ควรมีการจัดทำแผนที่การกระจายของพันธุ์พืช และสัตว์ป่าที่สำคัญ ซึ่งเป็นลักษณะการกระจายของสัตว์ป่าที่พบจริงในพื้นที่ศึกษา และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

Leave a Reply