การศึกษา

การประเมินค่าทรรศนะหรือความคิดเห็นของผู้อื่น

การประเมินค่าทรรศนะของบุคคลใดก็ตาม ไม่ควรยึดตัวบุคคลเป็นสำคัญ แม้ผู้เป็นเจ้าของทรรศนะนั้นจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มีชื่อเสียงมากเพียงใด เพราะมนุษย์ไม่สามารถเสนอสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปในทุกโอกาส

แนวทางในการประเมินทรรศนะควรเป็นดังนี้

ประโยชน์และลักษณะสร้างสรรค์

ทรรศนะที่ดีต้องก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าในทางสร้างสรรค์ ต้องเป็นประโยชน์ทั้งส่วนน้อย และประโยชน์ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นประโยชน์เฉพาะตนหรือส่วนน้อยแต่อย่างเดียว ก็เป็นทรรศนะที่ไม่สู้จะมีคุณค่านัก ยิ่งเป็นทรรศนะที่เป็นประโยชน์เฉพาะตนหรือคนส่วนน้อย แต่กลับเป็นโทษแก่คนส่วนใหญ่หรือส่วนรวม ก็ยิ่งเป็นทรรศนะที่ไม่พึงประสงค์ยิ่งขึ้น สำหรับทรรศนะในทางสร้างสรรค์นั้น หมายถึง การเสนอแนะที่ก่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่อันอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ และธำรงสิ่งดีงามของสังคมไว้ให้คงอยู่ได้ตลอดไป

ความน่าเชื่อถือ และความสมเหตุสมผล

ทรรศนะที่ดีจะต้องมีความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผล ข้อสนับสนุนทรรศนะจะต้องมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ข้อสรุปน่าเชื่อถือ และมีค่าควรแก่การยอมรับ

ความเหมาะสมกับผู้รับสารและกาลเทศะ

โดยปกติทรรศนะใดก็ตามจะต้องนำเสนอแก่บุคคล หรือประชุมชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง ผ่านสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง บางทรรศนะอาจนำเสนอแก่สาธารณชนทั่วไปได้ แต่บางทรรศนะก็ไม่สมควร จึงต้องพิจารณาว่าทรรศนะนั้นๆ ได้เสนออย่างเหมาะสมและควรแก่ประชุมชนหรือไม่ นำเสนอถูกต้องกับกาลเทศะหรือไม่ และทรรศนะที่นำเสนอนั้น มีความเหมาะพอดี ไม่มากเกินไป เหมาะแก่เนื้อที่หรือเวลาที่มีอยู่ เหมาะแก่สมรรถภาพการรับสารของผู้รับหรือไม่

การใช้ภาษา

ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับการนำเสนอทรรศนะ ฉะนั้นในการประเมินค่าทรรศนะ จำเป็นต้องประเมินการใช้ภาษด้วยว่า มีความแจ่มแจ้ง ชัดเจน แม่นตรงตามต้องการ และเหมาะสมแก่ระดับการสื่อสารหรือไม่ พียงใด

การประเมินค่าทรรศนะ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะด่วนสรุปไม่ได้ ต้องอาศัยเวลาและข้อมูลหลายๆด้าน ประกอบกัน

Leave a Reply