การศึกษา

การวิจัยแบบสำรวจ(Survey Research) เป็นงานวิจัยที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในงานสาธารณสุข

การวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) เป็นงานวิจัยอีกลักษณะหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในงานสาธารณสุข การวิจัยแบบนี้เป็นการศึกษาปัญหาที่สำคัญ โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร ซึ่งการเก็บข้อมูลอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม ในประชากรกลุ่มต่าง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องศึกษา เช่น กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มครูในโรงเรียน กลุ่มคนไข้ ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลอุตสาหกรรม

การวิจัยแบบสำรวจเป็นการศึกษาปัญหาได้หลายลักษณะ เริ่มตั้งแต่เป็นการสำรวจเบื้องต้น(exploratory research) เพื่อหาข้อมูลพื้นฐาน เช่น การสำรวจข้อมูลในเรื่องต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากร การสำรวจสวัสดิการและอนามัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี การวิจัยแบบสำรวจในเชิงพรรณนาเป็นการศึกษาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ หรือสถานภาพต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ศึกษาการกระจายของโรคที่เกิดขึ้นในประชากร ในแง่ของความสัมพันธ์กับคุณลักษณะต่างๆของประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ ฐานะเศรษฐกิจ และอื่นๆ ส่วนการวิจัยแบบลักษณะเชิงอรรถาธิบาย หรือเชิงวิเคราะห์นั้น เป็นการศึกษาที่ลึกซึ้งมากไปกว่าแบบแรก คือ ต้องการที่จะอธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากปัจจัย หรือสาเหตุอะไรบ้าง เช่น ทำไมโรคจึงเกิดขึ้นในประชากรกลุ่มนี้ ทำไมชาวบ้านเมื่อเจ็บป่วยจึงไม่ไปรับบริการที่สถานีอนามัย เป็นต้น

การทำวิจัยแบบสำรวจมีขั้นตอนการดำเนินงาน เช่นเดียวกับการวิจัยแบบอื่นๆใน 3 แบบ ที่กล่าวมาแล้ว แต่มีข้อแตกต่างอยู่บ้างในแง่ของเทคนิคบางขั้นตอน คือ การวางรูปแบบการวิจัยเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม และการดำเนินงานสนาม

สำหรับขั้นตอนที่สำคัญของการวิจัยแบบสำรวจมีดังนี้ คือ

1.  การวางแผน

2.  การวางรูปแบบการวิจัย

3.  การเลือกตัวอย่าง

4.  การสร้างแบบสอบถาม

5.  การดำเนินงานภาคสนาม

6.  การเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์

7.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล

8.  การเขียนรายงานการวิจัย

Leave a Reply