สุขภาพ

การสร้างภูมิุ้คุ้มกันโรค

โรค เป็นความเจ็บป่วยหรือผิดปกติของร่างกายและจิตใจ ผู้ที่เป็นโรคมักมีความทุกข์ วิธรป้องกันไม่ให้เป็นโรคก็มีอยู่หลายวิธี การสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้

ภูมิคุ้มกัน หมายถึง สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย การสร้างภูมิคุ้มกันทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเ็ป็น ฉีด หรือ รับประทานเข้าไป แต่การจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ผลนั้น ควรได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ตามอายุ ดังนี้

อายุ

การให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค

แรกเกิด

1. ฉีดวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค

2. ฉีดวัคซีน HB1 ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ครั้งที่ 1

2 เดือน

1. หยอดวัคซีน OPV1 ป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1

2. ฉีดวัคซีน DTP1 ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 1

3. ฉีดวัคซีน HB2 ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ครั้งที่ 2

4 เดือน

1. หยอดวัคซีน OPV2 ป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 2

2. ฉีดวัคซีน DTP2 ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 2

6 เดือน

1. หยอดวัคซีน OPV3 ป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3

2. ฉีดวัคซีน DTP3 ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 3

3. ฉีดวัคซีน HB3 ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ครั้งที่ 3

9 – 12 เดือน

ฉีดวัคซีน MMR1 ป้องกันโรคคางทูม หัด และหัดเยอรมัน ครั้งที่ 1

1 ปีครึ่ง – 2 ปี

1. หยอดวัคซีน OPV4 ป้องกันโรคโปลิโอ กระตุ้น ครั้งที่ 1

2. ฉีดวัคซีน DTP4 ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน กระตุ้น ครั้งที่ 1

4 ปี – 5 ปี

1. หยอดวัคซีน OPV5 ป้องกันโรคโปลิโอ กระตุ้น ครั้งที่ 2

2. ฉีดวัคซีน DTP5 ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน กระตุ้น ครั้งที่ 2

6 ปี

1. ฉีดวัคซีน MMR2 ป้องกันโรคคางทูม หัด และหัดเยอรมัน ครั้งที่ 2

2. ฉีดวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค (ในรายที่ไม่มีรอยแผลจากการฉีดครั้งแรก)

3. ฉีดวัคซีน dT ป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (ในรายที่ไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 4 – 5 ปี)

12 ปี

ฉีดวัคซีน dT ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักเพื่อกระตุ้น

Leave a Reply