การศึกษา

การออกแบบสีกับเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิก

สีกับเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะสุภาพสตรีนับว่ามีความสำคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมาก การเลือกใช้สีกับเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี ต้องคำนึงถึงหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับความรู้สึกของสี ที่มีผลกระทบต่อการมองเห็นของสายตามนุษย์ จึงจำเป็นต้องเทียบเคียงกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันในแต่ละสังคม การสรุปว่าสีแต่ละสีเกิดอิทธิพลต่อความรู้สึกในการเห็นอย่างไรนั้น เกิดจากการประเมินความคิดเห็นของมนุษย์ในสังคมเป็นหลัก การใช้สีกับเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย หากพิจารณาตามหลักของอิทธิพลของสีต่างๆที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์แล้ว ก็พอจะสรุปไว้เป็นแนวคิดได้ว่า

กลุ่มสีหนัก (Shade) หมายถึง ทำให้มีค่าหนักความรู้สึกในด้านการแผ่รังสีค่อนข้างน้อยทำให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับขนาดเล็กลง กล่าวคือ รถยนต์ยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน แต่คันหนึ่งสีน้ำเงิน อีกคันหนึ่งสีขาว จะเกิดความรู้สึกว่าคันสีน้ำเงินดูขนาดเล็กกว่าคันสีขาว ทั้งๆที่ทุกอย่างเหมือนกันทุกประการ จากเหตุผลนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าสีที่มีค่าหนักจะเหมาะกับเครื่องแต่งกายของคนอ้วน และสีที่มีค่าอ่อน (Tint) จะเหมาะกับเครื่องแต่งกายของคนผอม

ส่วนการใช้สีนั้น ผู้ใช้จะให้ค่าหนักหรืออ่อนมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ย่อมต้องคำนึงถึงสภาพของสีที่ผิวของผู้ใช้อีกประการหนึ่งด้วย ซึ่งนับว่าสำคัญและมีหลักการที่น่าจะคำนึงถึงอยู่ว่าควรคำนึงถึงความประสานกลมกลืน (harmony) ระหว่างสีของเครื่องแต่งกายกับสีของผิวหนัง ควรหลีกหนีการตัดกัน (contrast) อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เส้น, รูปร่างของลวดลาย ตลอดจนสีสันของเสื้อผ้าและลวดลาย

สำหรับรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของรูปทรงภายนอก (out line) หรือรูปแบบของลวดลายที่ตกแต่ง ควรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้สึกที่เกิดจากเส้น และสีต่างๆเป็นสำคัญ

Leave a Reply