การศึกษา

การออกแบบแผ่นภาพโฆษณาหรือแผ่นโปสเตอร์

แผ่นภาพโฆษณา หรือแผ่นโปสเตอร์ ตามความเข้าใจทั่วๆไป หมายถึง แผ่นแสดงข้อความต่างๆของผลผลิตในการโฆษณา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำผลผลิตให้เป็นที่รู้จักในตลาด เพื่อการจำหน่ายและบริการ ซึ่งปัจจุบันมีการกระทำกันอย่างสวยงามให้เป็นที่น่าสนใจ สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยจัดแสงสีอย่างงดงาม เช่น การประดับด้วยหลอดไฟสีต่างๆ เป็นลักษณะไฟกระพริบจัดจังหวะติดและดับให้ไล่กันไป ทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกน่าสนใจต่อแผ่นภาพโฆษณาอยู่เป็นอันมาก

โดยทั่วๆ ไป การใช้สีกับแผ่นภาพโฆษณามักใช้สีสว่างสดใสเพื่อเป็นการเร่งเร้าความสนใจ ไม่นิยมใช้สีหม่นๆ เหมือนการใช้สีในการตกแต่งอาคาร นิยมการใช้สีตัดกันระหว่างตัวอักษรที่เขียนกับพื้นหลัง (Background) เพื่อให้มีความชัดเจน สะดวกแก่การอ่าน และยังช่วยเร่งเร้าให้น่าสนใจ

การจัดตัวอักษรในการทำแผ่นภาพโฆษณา ยังมีความจำเป็นที่จะต้องยึดหลักการจัดภาพในวิชาศิลปะ (Composition) อยู่อย่างเหนียวแน่น มีการคำนึงถึงหลักของความสมดุล ความสมส่วนและจังหวะการจัดตัวอักษรในแผ่นโฆษณา และการแบ่งส่วนต่างๆ ในการจัดเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็นประธานซึ่งต้องใช้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ สีสว่างสดใสกว่าส่วนอื่น และนิยมใช้ข้อความสั้นๆ เพื่อการอ่านที่จะกระทำได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ผ่านสายตาก็สามารถอ่านได้จบ และอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ส่วนแรกก็คือ ส่วนประกอบที่จะช่วยเสริมส่งให้แผ่นภาพโฆษณาสมบูรณ์ และเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่างๆตามความจำเป็น ซึ่งผู้พบเห็นจะหยุดอ่านเมื่อเกิดความสนใจเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดในการติดต่อซื้อหาเมื่อต้องการ ในส่วนนี้จะใช้ตัวอักษรเล็กลงแต่ก็จะต้องใช้สีให้ตัดกับพื้นหลัง เพื่อสะดวกในการอ่าน และมีข้อความชัดเจน

Leave a Reply