การศึกษา

การเกิดอคติและลักษณะของอคติ

โดยทั่วไปแล้วแม้ว่าเราจะเข้าใจผู้อื่นแต่ก็มักจะมีอคติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น อคติมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

1 อคติในที่ที่ดี หรือทางบวก คือ การมองคนอื่นในทางดีเพียงด้านเดียว แม้บางครั้งเขาจะทำผิดหรือมีข้อเสียบ้างเราก็จะมองข้ามไม่ใส่ใจและพร้อมที่จะให้อภัย

2 อคติในทางไม่ดี หรือทางลบ คือ การมองเห็นแต่ความบกพร่องของคนอื่น โดยจะมองหำแต่จุดบกพร่องและแสดงความไม่พอใจ บุคคลที่มีอคติเช่นนี้จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย เข้ากับบุคคลอื่นได้ยาก

3 อคติที่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้เหตุผล เป็นอคติที่บุคคลพยายามยกหาเหตุผลมายืนยันความคิดเห็นของตัวเอง เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า แนวคิดของตนนั้นถูกต้อง

4 อคติที่เกิดจากข้อสรุปที่ผิดพลาด เป็นอคติที่เกิดจากประสบการณ์ โดยบุคคลทั่วไปจะนำเอาประสบการณ์ที่เคยได้รับ มาเป็นข้อสรุปว่า สิ่งนั้นจะต้องไม่ดี หรือเป็นอย่างที่เคยเป็นมา

Leave a Reply