สุขภาพ

การเกิดโรคและอาการของโรคพยาธิไส้เดือนกลม Ascaris lumbricoides

Ascaris lumbricoides เป็นพยาธิไส้เดือนกลมที่มีขนาดใหญ่พบได้ทั่วโลก เป็นปรสิตของคน ลิง หมู ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า Ascariasis หรือ Roundworm infection เป็นพวก Soil-transmitted nematode ตัวแก่พยาธิอาศัยอยู่ในลำไส้ของคน และเป็นคนละชนิดกับไส้เดือนดินเพราะไข่พยาธิไส้เดือนกลมจะฟักเป็นตัวได้เมื่ออยู่ในลำไส้ของคนเท่านั้นพยาธิชนิดนี้พบระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นที่มีอนามัยส่วนบุคคลและชุมชนไม่ดี ในประเทศไทยพบระบาดมากที่ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ

ระบาดวิทยาและการติดต่อ

คนติดโรคโดยการกินไข่ที่มีตัวอ่อนระยะที่ 3 เข้าไป ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พยาธิไส้เดือนกลมมีการระบาดมากก็คือ มีการปนเปื้อนของอุจจาระลงสู่ดินซึ่งอาจเกิดจากการใช้อุจจาระรดผักหรือถ่ายอุจจาระลงดิน พยาธิตัวเมีย 1 ตัว สามารถผลิตไข่ได้ถึง 27 ล้านฟองโดยออกไข่เฉลี่ย 200,000 ฟอง และไข่พยาธินี้มีเปลือกหนาทนทานสภาพแวดล้อมได้ดี หากอยู่ในที่ร่มชื้นจะอยู่ได้นานนับ 10 ปี แต่ไม่ชอบสภาพความแห้งแล้ง

พยาธิสภาพและอาการ

พยาธิสภาพแตกต่างกันไปตามระยะของปรสิตและตำแหน่งของอวัยวะที่ถูกรุกราน

จากระยะตัวอ่อน ไข่พยาธิจะฟักเป็นตัวอ่อนบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น จากนั้นตัวอ่อนจะไชทะลุผนังลำไส้เข้าสู่หลอดเลือดและน้ำเหลืองไปสู่อวัยวะต่างๆ เพื่อลอกคราบและเจริญเป็นตัวแก่ ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับจำนวนพยาธิและปฏิกิริยาการตอบสนองของโฮสต์ ส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอดทำให้เกิดการอักเสบ ถ้ามีการติดเชื้อซ้ำอาการจะรุนแรงมาก ในบางรายอาจพบตัวอ่อนไชหลงเข้าไปอวัยวะอื่น เช่น สมอง ไขสันหลัง ลูกตา และไตซึ่งอันตรายมากน้อยขึ้นอยู่กับอวัยวะที่พยาธิไชเข้าไป

จากระยะตัวแก่ อาการทั่วไป คือ ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องป่อง อุจจาระร่วง ในคนที่มีพยาธิอยู่จำนวนมากจะทำให้เกิดอาการดังนี้ คือ ทำให้ขาดอาหาร, อุดตันลำไส้หรืออวัยวะอื่น, ทำลายเนื้อเยื่อและเกิดอันตรายจากสารพิษที่พยาธิขับออกมา

Leave a Reply