การศึกษา

การเขียนจดหมายสำคัญต่างๆ

การเขียนจดหมาย เป็นวิธีการที่คนเรานิยมใช้เพื่อสื่อสารแทนการพูด เมื่อผู้รับสารและผู้ส่งสารอยู่ห่างไกลกัน หรือมีความจำเป็นบางประการที่ทำให้ไม่สามารถพูดจากันได้ นอกจากนี้จดหมายยังใช้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกัน และจดหมายใช้เป็นเอกสารสำคัญสำหรับอ้างเป็นหลักฐานได้อีกด้วย

จดหมายที่เขียนส่งไปมาระหว่างกันนี้ มีหลายประเภท เป็นต้นว่า

จดหมายส่วนตัว เป็นจดหมายที่เขียนถึงกันในวงญาติสนิทมิตรสหาย หรือ ถึงครู อาจารย์ เพื่อส่งข่าวคราว ไต่ถามทุกข์สุข แสดงความรักความระลึกถึงที่มีต่อกัน หรือเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่ารู้ น่าสนใจให้ฟัง ตลอดจนขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายที่บุคคลเขียนติดต่อกับบุคคลอื่น หรือบริษัท ห้างร้าน องค์การเพื่อแจ้งกิจธุระ เป็นต้นว่า นัดหมาย ขอความช่วยเหลือ ขอสมัครงาน และขอคำแนะนำเพื่อประโยชน์ทางด้านการงานต่างๆ

จดหมายธุรกิจ เป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับพาณิชยกิจ และการเงินในระหว่างบริษัท ห้างร้าน และองค์การต่างๆ

จดหมายราชการ ทางราชการเรียกว่า หนังสือราชการ เป็นจดหมายที่ติดต่อกันเป็นทางราชการ จากส่วนราชการหนึ่ง ถึงอีกส่วนราชการหนึ่ง ข้อความในหนังสือนั้นถือว่าเป็นหลักฐานทางราชการ และมีสภาพผูกมัดถาวรในราชการ หนังสือราชการนี้จะต้องมีเลขที่หนังสือ และลงทะเบียน รับ-ส่ง ตามระเบียบงานสารบรรณ

Leave a Reply