สุขภาพ

การเข้าเฝือกชนิดของเฝือกและหลักในการเข้าเฝือกชั่วคราว

การเข้าเฝือก (Splinting) มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้กระดูกส่วนที่หักเคลื่อนไหวน้อยที่สุด และเป็นการป้องกันมิให้อาการรุนแรงมากขึ้น เช่น การหักของกระดูกที่ยังไม่ทะลุออกมานอกผิวหนัง หากมีการเคลื่อนไหวรุนแรงหรือบิด พลิก อาจทำให้กระดูกที่หักทิ่มออกมานอกผิวหนังได้

ชนิดของเฝือก

  1. เฝือกธรรมชาติ คือ เฝือกที่มีอยู่แล้วในตัวผู้ป่วย ได้แก่ อวัยวะหรือกระดูกที่อยู่ใกล้เคียงกับกระดูกที่หัก เช่น กระดูกแขนหักใช้ทรวงอกเป็นเฝือกชั่วคราว โดยพันต้นแขนที่หักติดแนบกับลำตัวไว้ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล
  2. เฝือกสำเร็จรูป ได้แก่ เฝือกที่ทำไว้แล้ว สามารถนำมาใช้ได้เลย อาจทำจากโลหะ หรือไม้ มักมีไว้ใช้ในโรงพยาบาลหรือห้องปฐมพยาบาล
  3. เฝือกชั่วคราว ได้แก่ เฝือกที่หาได้จากวัสดุที่หาได้ง่ายในบริเวณเกิดอุบัติเหตุ เช่น แผ่นกระดาน ไม้ ไม้เท้า ด้ามจับไม้กวาด คันร่ม หรือแผ่นพลาสติก

หลักในการเข้าเฝือกชั่วคราว

  1. สำรวจที่อวัยวะที่หัก โดยการสอบถามจากผู้ป่วยว่าเจ็บตรงไหน และจับดูด้วยความระมัดระวัง อย่าจับพลิกไปมาหรือบิด เพราะจะทำให้บาดเจ็บมากขึ้น
  2. หาวัสดุที่ใกล้ตัวที่สามารถใช้ทำเฝือกได้พอดีกับอวัยวะส่วนนั้นๆ รวมทั้งมีความสะดวกและปลอดภัยด้วย
  3. ก่อนวางเฝือกลงบนอวัยวะให้ใช้สำลีหรือผ้ารอง หรือวางบนอวัยวะนั้นก่อน เพื่อมิให้เฝือกกดทับบริเวณที่กระดูกหักโดยตรง ซึ่งจะทำให้เจ็บมากขึ้น
  4. ใช้ผ้าหรือเชือกมัดเฝือกให้แน่น แต่อย่าตึงเกินไป เพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเกิดอันตรายต่ออวัยวะนั้นๆได้

Leave a Reply