สุขภาพ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ(เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ)

ก่อนที่จะกล่าวถึงการเตรียมตัวจำเป็นต้องรู้ถึงกระบวนการ การเกษียณอายุการงานเสียก่อนเป็นพื้นฐาน

1. การเกษียณอายุการงาน การเกษียณอายุการงาน หมายถึง การที่ต้องหยุดทำงานที่เคยทำอยู่เป็นประจำ เพราะเหตุอายุครบกำหนดที่หน่วยงานนั้นกำหนดไว้ หรือหยุดทำงานนั้นๆเพราะร่างกายไม่เหมาะสม เช่น ราชการไทยกำหนดเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี

2. ผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อเกษียณอายุการงาน

ทางกาย เมื่อเกษียณอายุหมายถึงการหยุดทำงานที่เคยทำอยู่เท่านั้น ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายจึงไม่พบว่าเป็นเรื่องสำคัญ สุขภาพทางกายก็คงดำเนินไปตามปกติ ทั้งนี้เพราะการเกษียณอายุการงานเป็นแต่เพียงกำหนดเวลาหนึ่งของกระบวนการสูงอายุ ที่ดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายบ้าง ก็มักเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมาก่อน

ทางจิตใจ นับว่ามีผลกระทบค่อนข้างมากทั้งนี้เพราะจากผลการเกษียณอายุทำให้เกิด

1. การเปลี่ยนแปลงในอาชีพและรายได้ การหางานใหม่ทำได้ยากขึ้น เพราะต้องแข่งขันกับคนหนุ่มสาวในตลาดแรงงาน การที่ต้องเป็นคนว่างงาน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินชีวิต จากการที่ได้รายได้น้อย

2. การเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยาสังคม บทบาทที่เคยแสดงในสังคมถูกจำกัดลง การมีส่วนร่วมต่างๆในกิจกรรมตามตำแหน่ง ที่หดหายไป ทำให้ดูเป็นว่า ความที่เคยได้รับการยกย่องเป็นคนสำคัญกลับกลายเป็นคนธรรมดา ทำให้มองภาพลักษณ์ตนเองต่ำลง

3. การเสื่อมทางกายภาพและสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ ทำให้สมรรถภาพต่ำลง

3. แนวทางการแก้ไขทั่วไป

– ปรับแนวคิดของตัวเองเสียให้ถูกต้อง การเกษียณอายุการงานเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน มีวันเข้าทำงานก็มีวันหยุดทำงาน อย่าเสียเวลามองโลกของช่วงชีวิตปัจฉิมวัยว่าเป็นเวลาของความเสื่อม จงคิดว่าต่างวัย ต่างก็มีบทบาทต่างกัน ยิ่งสูงอายุก็ยิ่งมีประสบการณ์สูงขึ้น

– จงยอมรับโอกาสใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ๆ จงใช้โอกาสที่ว่างสร้างงานอดิเรกใหม่ๆที่เราสนใจ และสนุกสนานกับมัน

– จงดูแลสุขภาพอนามัยทั้งกายและใจของท่านให้ดี สุขภาพนี้ต้องดูแลตลอดชีวิต มิใช่มาเริ่มดูแลเอาเมื่อสูงอายุ เพราะกระบวนการสุขภาพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตาย

4. เตรียมตัวเกษียณอายุการงานไว้แต่เนิ่นๆ ถ้าเราแบ่งช่วงชีวิตออกเป็นหลายช่วงตามวัยต่างๆ เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี (เกษียณอายุ) จะยังคงมีเวลาชีวิตเหลืออยู่อีก 10-20 ปี ก็เป็นการสมควรที่จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเข้าสู่วัยดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป้าหมายและชีวิตที่มีคุณภาพ การดำเนินกิจการอะไร ย่อมจะต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัดว่า เป้าหมายคืออะไร แล้วจึงจะคิดหาวิธีนำไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

คุณภาพชีวิตที่ดี คือ

– สุขภาพดี

– สามารถร่วมกิจกรรมกับเขาได้ตามอัตภาพ

– มีความมั่นคงที่จะนำไปสู่ความสุข อันได้แก่ ทางเศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องไปให้ถึง เพื่อความสุข การจะไปให้ถึงนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเอง

Leave a Reply