สิ่งแวดล้อม

การแบ่งชนิดของสิ่งมีชีวิตในน้ำตามหลักทางนิเวศวิทยา

วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตในน้ำ คือ การจำแนกตามรูปร่าง และแหล่งที่อยู่อาศัยของมัน ดังนี้

เบนโทส (Benthos) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่หากินเกาะหรือพักพิงอยู่ที่ก้นแหล่งน้ำ ถ้าเป็นพืชเรียกว่าไฟโตเบนโทส (phytobenthos) ถ้าเป็นสัตว์เรียกว่า ซูโอเบนโทส (zoobenthos)

เพอรีไฟทอน (Periphyton/Aufwuchs) หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เกาะอยู่กับชิ้นส่วนของลำต้น ใบ ราก พืชหรือสิ่งอื่นๆที่อยู่ใต้น้ำ

แพลงตอน หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งการเคลื่อนไหวของมันขึ้นอยู่กับกระแสน้ำไม่มากก็น้อย ในขณะที่แพลงตอนสัตว์บางชนิดมีการเคลื่อนไหวในการพยุงตัวของมันให้อู่ในแนวดิ่ง แพลงตอนส่วนมากไม่สามารถเคลื่อนไหวต้านกระแสน้ำได้ แพลงตอนจำแนกออกเป็น

-เนตแพลงตอน (Net plankton) หมายถึง แพลงตอนพวกที่จับได้โดยการใช้ถุงลากแพลงตอน (plankton net) ที่มีความถี่มาก

-Nano plankton หมายถึง แพลงตอนที่มีขนาดเล็กมากไม่สามารถใช้ plankton net จับได้ แต่สามารถแยกออกจากน้ำได้โดยใช้แผ่นกรองที่มีความถี่สูงและใช้เครื่องดูดน้ำให้ผ่านแผ่นกรองออกเหลือแต่แพลงตอนติดค้างอย่บนแผ่นกรอง

เนคตอน (Nekton) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายของมันได้

นิวส์ตอน (Neuston) หมายถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ (macroscopic) ที่อาศัยอยู่ระหว่างรอยต่อผิวหน้าน้ำกับอากาศ เช่น ใบบัว

นอกจากนี้ ยังมีการจำแนกสิ่งต่างๆที่ละลายน้ำหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำได ดังนี้ คือ

1.  สารที่ละลายน้ำ (Dissolved substance) หมายถึง สารที่ละลายอยู่ในน้ำ ได้แก่ โปนตีนและสารที่ได้จากโปรตีน ไขมันและสารที่ได้จากไขมัน คาร์โบไฮเดรตและสารที่ได้จากคาร์โบไฮเดรต

2.  อินทรีย์สารขนาดเล็ก (Secton) หมายถึง สารแขวนลอยในน้ำที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือซากของสิ่งมีชีวิต

แพลงตอน Plankton (living) หมายถึง อินทรีย์สารที่มีชีวิต มีขนาดเล็กเคลื่อนที่ไปตามแรงกระแสน้ำ

Tripton (non-living) หมายถึง อินทรีย์สารที่ไม่มีชีวิต

Leave a Reply