สิ่งแวดล้อม

การแบ่งประเภทของทะเลสาบโดยใช้สาหร่ายที่เกิดขึ้นในทะเลสาบเป็นตัวชี้วัด

การแบ่งประเภทของทะเลสาบจะใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้นของทะเลสาบเป็นดัชนีที่ชี้วัด ซึ่งเรียกระดับของผลผลิตที่เกิดขึ้นนี้ว่า “The Level Of Eutrophication” โดยนิยมใช้การวัดปริมาณสาหร่ายเพื่อบ่งบอกถึงปริมาณของผลผลิตที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ประเภททะเลสาบสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1.  ทะเลสาบโอลิโกโทรฟิก (Oligotrophic Lakes) เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นใหม่ มีผลผลิตต่ำ เนื่องจากได้รับสารอาหารน้อย มีชั้นน้ำใสที่ลึกตั้งแต่โซนยูโฟติก (Euphotic Zone) จนถึงชั้นไฮโปลิมเนียน (Hypolimnion) ซึ่งอยู่ในสภาพที่มีออกซิเจน

2.  ทะเลสาบยูโทรฟิก (Eutrophic Lakes) เป็นทะเลสาบที่มีผลผลิตสูงเนื่องจากได้รับสารอาหารอย่างสมบูรณ์ ผลผลิตหรือสาหร่ายที่เกิดขึ้นทำให้น้ำขุ่นจนชั้นยูโฟติกขยายไปอยู่ในบางส่วนของชั้นอิพิลิมเนียน ส่วนชั้นไฮโปรลิมเนียนจะอยู่ในสภาพไร้ออกซิเจนในช่วงฤดูร้อน ทำให้ปลาชนิดที่ชอบน้ำเย็นไม่สามารถอยู่ได้เนื่องจากบริเวณที่มีดีโอสูงนั้นอยู่ในชั้นอิพิลิมเนียน ซึ่งมีอุณหภูมิสูง ทะเลสาบชนิดนี้บางแห่งมีสาหร่ายลอยเป็นแพทำให้เกิดกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์ของน้ำ

3.  ทะเลสาบเมโซโทรฟิก (Mesotrophic Lakes) เป็นทะเลสาบที่มีผลผลิตอยู่ระหว่างทะเลสาบโอลิโกโทรฟิกกับทะเลสาบยูโฟติก แม้ว่าดีโอจะลดลงบ้างในชั้นไฮโปรลิมเนียนแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวะมีออกซิเจน

4.  ทะเลสาบเซเนสเซน (Senescent Lakes) เป็นทะเลสาบที่เก่า และตื้นเขิน มีตะกอนสารอินทรีย์ทับถมหนาและพืชน้ำที่มีรากเกิดขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ ทะเลสาบชนิดนี้จะกลายเป็นบึงในที่สุด

Leave a Reply