อื่นๆ

การแบ่งประเภทของพลาสติก

จำแนกได้ตามลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ได้ 2 ประเภท

1 เทอร์มอพลาสติก เป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่ออุณหภูมิลดลงจะแข็งตัว ถ้าให้ความร้อนอีกก็จะอ่อนตัว สามารถทำให้กลับเป็นรูปเดิม หรือเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้ โดยสมบัติของพลาสติกเหมือนเดิม พอลิเมอร์ประเภทนี้มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อย จึงสามารถหลอมเหลว หรือผ่านแรงอัดมากๆ โดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม

2 พลาสติกเทอร์มอเซต เป็นพลาสติกที่คงรูปภายหลังผ่านความร้อน หรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งตัวและมีความแข็งแรงมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัว และเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงพอก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ พอลิเมอร์ประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมกันเป็นร่างแห อัดกันแน่น แรงยึดระหว่างพอลิเมอร์แข็งแรง จึงไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ เช่น เมลามีน

Leave a Reply