การศึกษา

การแบ่งประเภทของสารเคมีตาม Economic and Social councilขององค์กรสหประชาชาติ

การแบ่งประเภทของสารเคมีตาม Economic and Social councilขององค์กรสหประชาชาติ สามารถแบ่งประเภทของสารเคมีออกได้เป็น 9 ประเภทหลัก ดังนี้

ประเภท 1 วัตถุระเบิด (Explosives) คือวัตถุที่สามารถลุกติดไฟได้ เมื่อได้รับความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ การเสียดสี หรือถูกกระทำด้วยการจุดระเบิด

ประเภท 2 ก๊าซ คือ สารที่มีความดันไอมากกว่า 300 kPa ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเีซียส ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกไปได้เป็น ก๊าซเหลวอัดภายใต้ความดัน ก็าซไม่มีพิษและไม่ไวไฟ และก๊าซมีพิษระเบิดได้ เช่น มีเทน ไนโตเจน คลอรีน

ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ คือ ของเหลวหรือของเหลวผสมที่ให้ไประเหยที่ไวไฟมีจุดวาบไฟ (Flash point) ต่ำ สามารถติดไฟได้เอง เช่น ทินเนอร์ แลกเกอร์

ประเภท 4 ของแข็งไวไฟ หรือวัตถุที่อาจลุกไหม้ได้เอง หรือวัตถุที่สัมผัสกับน้ำำแล้วให้ก๊าซไวไฟ เช่น ผงกำมะถัน ฟอสฟอรัสขาว โปแตสเซียม

ประเภท 5 สารออกซิไดซ์ และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ เช่น อะลูมิเนียมไนเตรท แอมโมเนียมไนเตรท

ประเภท 6 วัตถุมีพิษและแพร่เชื้อได้ เช่น วัตถุที่มีส่วนประกอบของเชื้อโรคต่างๆ พยาธิ เชื้อรา แบเรียมไซยาไนด์ ไดคลอโรมีเทน

ประเภท 7 วัตภุกัมมันตรังสี เป็นวันถุที่สลายตัวให้กัมมันตภาพรังสีออกมาเกิน 0.002 ไมโครคูรีต่อน้ำหนักสาร 1 กรัม

ประเภท 8 สารกัดกร่อน เป็นสารที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน ทำลายเนื้อเยื่อหรือก่อให้เกิดการระคายเคืองต้อระบบทางเดินหายใจ หรือนัยน์ตา เช่น กรดไนตริก กรดซัลฟิวริก

ประเภท 9 วัตถุอันตรายอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื่อทั้ง 8 ประเภท เช่น สังกะสี แอสเบสตอส ไฮโดรซัลไฟด์

Leave a Reply