ความปลอดภัย

การแบ่งลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้ที่พบได้บ่อยและก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง

ลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้ อาจเกิดได้ 3 ลักษณะดังนี้

1. การเกิดเพลิงไหม้โดยปราศจากการระเบิด อันตรายจากการแผ่รังสีความร้อน ทำให้ผิวหนังไหม้ และเกิดควันพิษในระดับสูง เป็นเวลานานทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และผลกระทบต่อเนื่องถึงสุขภาพของประชาชน เช่น ทำให้การหายใจล้มเหลวได้

2. การเกิดเพลิงไหม้และมีเหตุการณ์อื่นร่วมด้วย เช่น การระเบิด และสารพิษ เป็นต้น อันตรายจะเกิดจากการแผ่รังสีความร้อน แรงอัดการระเบิด และพิษจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ตัวอย่างเช่น ไฟไหม้โรงงานผลิตสารยูริเทน ซึ่งมีการใช้สารเคมีอันตราย ชื่อ Toluene Diisocyanate (TDI) เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น สาร TDI ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดควันพิษของไซยาไนด์ เป็นพิษต่อชุมชนใกล้เคียง

3. การเกิดเพลิงไหม้ภายหลังการระเบิด การระเบิดมักเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนและจะเกิดลุกไหม้ขึ้นทันมีถ้าในบริเวณใกล้เคียงมีเชื้อเพลิง อันตรายจะเกิดจากแรงอัดจากการระเบิดและการแผ่รังสีความร้อนในระดับสูง ตัวอย่างเช่นไฟไหม้และระเบิดที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง ส่งผลให้หน่วยกลั่นต่างๆพังทลายหมด

Leave a Reply