สุขภาพ

การแบ่งโรคเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดกับคนงาน

โรคที่เกิดกับคนงานจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. โรคทั่วไป ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเหล่านี้เกิดกับบุคคลทั่วไป เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุ 18 – 55 ปี และโรคติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อต่างๆ

2. โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ได้เกิดจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานทำให้โรคเป็นมากขึ้น เรียกว่า Work-Related Disease ได้แก่ โรคปวดหลัง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเกิดจากความเครียดจากการทำงาน เป็นต้น โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั้นไม่ใช่โรคที่เกิดจากวิธีการทำงาน และสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ในที่ทำงานโดยตรง แต่สารเคมี สารอันตราย หรือวิธีการทำงานนั้นเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดโรคขึ้น หรือทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมนั้น เป็นมากขึ้นโดยอ้อม

3. โรคจากการทำงาน (Occupational Disease) ได้แก่ โรคที่เกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย กระบวนการในการทำงานโดยตรง เช่น โรคปอดจากการประกอบอาชีพ โรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น สวนใหญ่โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่มักจะนึกถึง คือ อุบัติเหตุ เนื่องจากสามารถเห็นได้โดยตรงและเกิดจากการประกอบอาชีพจริงๆ

สรุป โรคที่เกิดจากการทำงานหรือบางครั้งเรียกว่า โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือ โรคอันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หมายถึง เหตุการณ์ใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน อันได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ใช้แรงงาน เกิดการเจ็บป่วยที่พิสูจน์แล้วว่า มีผลมาจากการทำงานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หรือภายในสถานที่แห่งนั้นโดยตรง

Leave a Reply