ความปลอดภัย

กิจกรรมการเฝ้าระวังทางสุขภาพ หรือการตรวจคัดกรองทางสุขภาพในการทำงาน

โดยทั่วไปกิจกรรมเฝ้าระวังทางสุขภาพ หรือการตรวจคัดกรองทางสุขภาพสามารภแบ่งช่วงเวลาของการทำงาน หรือตามความสัมพันธ์ของงานกับสุขภาพ ได้ดังนี้

1. การตรวจก่อนการจ้างงาน (Pre-employment health examination) หรือตรวจก่อนการทำงาน เพื่อดูความเหมาะสมทางสุขภาพของพนักงานก่อนจพเข้าไปทำงานชนิดใด ชนิดหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความสเี่ยงต่อสุขภาพของทั้งพนักงานเอง เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจะใช้ในการเฝ้าระวังตามความเสี่ยงที่เกิดจากงานต่อไป

2. การตรวจสุขภาพขณะทำงานเป็นระยะ หรือการตวจสุขภาพประจำปี (Periodic health examination) เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานตามความเสี่ยงของงานอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการตรวจดังกล่าวอาจเป็นการตรวจร่วมกันระหว่างการตรวจตามความเสี่ยงของงานและการตรวจสุขภาพทั่วไปตามปัจจัยต่างๆ นอกงาน เช่น ตามช่วงอายุ หรือวิถีชีวิตได้ โดยทั่วไปแล้วการกำหนดความถี่ของระยะเวลาควรพิจารณาจากลักษณะธรรมชาติและความเสี่ยงของโรคเป็นสำคัญ มากกว่าจะกำหนดให้เป็นการตรวจปีละครั้ง เช่น กรณีมีการสัมผัสสารเคมีบางอย่างและมีความเสี่ยงสูง เช่น สารตะกั่ว อาจจำเป็นต้องตรวจทุก 3-6 เดือน หรือในกรณีที่มีการสัมผัสกับฝุ่นหินที่มีระดับปริมาณไม่มากนักในช่วงแรกอาจตรวจทุก 2-3 ปี เป็นต้น

3. การตรวจสุขภาพภายหลังการเกิดอุบัติภัย (Post-incident health examination) เช่น เกิดอุบัติภัยสารเคมี หรือสารเคมีรั่วไหลในขณะทำงาน การตรวจดังกล่าวจะดำเนินการทันทีภายหลังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานที่ได้รับสัมผัสในขณะเกิดเหตุการณ์ และเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้น

4. การตรวจสุขภาพภายหลังการหยุดลาป่วย เมื่อมีปัญหาสุขภาพ (Post-sickness absent health examination or return to work health examination) ในกรณีที่มีพนักงานเกิดการเจ็บป่วยซึ่งจะเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานหรือไม่ใช่ก็ได้ และการเจ็บป่วยนั้นมีความรุนแรงจนต้องมีการหยุดพักรักษาตัวเป็นเวลานานๆ ก่อนที่พนักงานผู้นั้นจะกลับมาทำงานต่อไป จะต้องมีการตรวจประเมินความพร้อมหรือความเหมาะสมของร่างกายต่อการทำงานนั้น ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วอาจจะต้องมีการปรับปรุงสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานผู้นั้น หรืออาจจะย้ายพนักงานผู้นั้นไปทำงานผู้นั้นไปทำงานอื่นที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพน้อยกว่า หรือเหมาะสมกับสุขภาพมากกว่า

5. การตรวจสุขภาพเมื่อจะเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงาน (Job transfer health examination or Pre-retirement health examination) เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานอยู่ในภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นในภายหลัง หลังจากเปลี่ยนงานหรือหยุดการทำงานไปแล้ว ส่วนใหญ่การตรวจในข้อนี้มักจะไม่ได้ทำเพราะเจ้าของสถานประกอบการไม่เห็นความสำคัญ และไม่อยากลงทุนให้พนักงานที่จะลาออกหรือหยุดงานแล้ว อย่างไรก็ตามการตรวจในข้อนี้ นอกจากประเด็นทางสุขภาพแล้ว อาจจะมีความสำคัญในเชิงกฎหมาย ที่อาจมีการฟ้องร้องหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทดแทนในภายหลัง ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการเดิมอาจใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงในกรณีที่พนักงานเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาภายหลังจากการเปลี่ยนงานไปแล้ว อนึ่งในกรณีของการตรวจเพื่อปรับเปลี่ยนย้ายงานไปทำงานแผนกอื่นของสถานประกอบการเดียวกัน จะต้องใช้หลักการของการตรวจก่อนเข้าทำงานใหม่มาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย

Leave a Reply