สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการหมักและประโยชน์ของน้ำจุลินทรีย์ธรรมชาติ(ขยะหอม)

ขยะหอม คือ การนำเศษขยะ เศษอาหาร หรือขยะเปียกภายในครัวเรือนมาทำการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการย่อยสลายขึ้น โดยการนำน้ำจุลินทรีย์ธรรมชาติและเศษสารอินทรีย์ที่เปลือจากการย่อยสลายไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การเตรียมอุปกรณ์

ถังพลาสติกมีฝาปิด , ถุงปุ๋ย , กากน้ำตาล (โมลาท) หรือน้ำตาลทรายแดง , หัวเชื้อจุลินทรีย์ , เศษอาหาร ผัก ผลไม้

ขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์

ในกรณีที่ต้องการหมักขยะหอมแต่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ ท่าสามารถเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ดังนี้

1.  นำผัก ผลไม้ทุกส่วนสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในภาชนะฝาปิด

2.  ใส่กากน้ำตาล (โมลาท) หรือน้ำตาลทรายแดง 1 ใน 3 ของน้ำหนักเศษผัก ผลไม้ คลุกเค้าให้เข้ากัน

3.  นำของหนักมาวางทับเศษผัก ผลไม้ไว้ ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

4.  จะมีน้ำไหลออกมาคือ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ให้รินน้ำใส่ขวด ปิดฝาให้สนิท พร้อมที่นำไปหมักขยะหอมได้

ขั้นตอนการหมัก

1.  เติมน้ำ 8 ลิตรใส่ถัง (ถ้าใช้น้ำประปา ควรเปิดน้ำประปาทิ้งไว้ประมาณ 2 วันเพื่อให้คลอรีนละเหย)

2.  นำกากน้ำตาล (โมลาท) 250 cc. หรือน้ำตาลทรายแดง 300 กรัม เทลงในถังที่เตรียมน้ำไว้แล้วคนให้ละลาย

3.  เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 250 cc. คนให้เข้ากัน

4.  นำเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ใส่ลงในถุงปุ๋ยลงในถังหมัก กดถุงปุ๋ยให้น้ำท่วมถุงหมัก แล้วปิดฝาให้สนิท

5.  ถ้ามีเศษอาหารที่จะกำจัดเพิ่มสามารถนำไปใส่ถุงปุ๋ยที่แช่น้ำจุลินทรีย์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ หากน้ำจุลินทรีย์ไม่พอที่จะท่วมเศษอาหารในถุงให้เติมน้ำเปล่าและกากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดงในสัดส่วน น้ำเปล่า 8 ลิตรต่อกากน้ำตาล 250 cc. หรือน้ำตาลทรายแดง 300 กรัม

6. ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ก็สามารถนำน้ำจุลินทรีย์ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้ (น้ำจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ดีนั้น มีกลิ่นหอม จะไม่เน่าเหม็น)

หมายเหตุ : ถ้าจำนวนเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้มีจำนวนมาก เช่น ในโรงครัว โรงพยาบาล สถานศึกษา สถาบันต่างๆ ก็สามารถหมักได้โดยใช้ถุงขนาด 120 ลิตร หรือ 240 ลิตร เติมน้ำ น้ำตาล น้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์ในอัตราส่วนเพิ่มขึ้นตามขั้นตอนการหมักขั้นต้น

ประโยชน์ของน้ำจุลินทรีย์ธรรมชาติ

1.  แก้ปัญหาส้วมเต็มเร็ว และท่อระบายน้ำอุดตัน โดยเทน้ำจุลินทรีย์ลงในโถส้วมหรือท่อระบายน้ำไม่อุดตัน

2.  ใช้บำบัดกลิ่นเหม็นต่างๆ โดยผสมในอัตราส่วน น้ำจุลินทรีย์ 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน ราดบริเวณที่มีกลิ่น เช่น ห้องส้วม กองขยะ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ จุลินทรีย์จะไปเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นแล้วคายออกซิเจนออกมา

3.  ช่วยเร่งการเจริญของพืช และลดการก่อกวนของแมลง โดยผสมน้ำจุลินทรีย์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 50 ส่วน ใช้ฉีดหรือรดที่ใบ หรือโคน สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง

4.  ใช้เป็นปุ๋ย เศษขยะที่เป็นสารอินทรีย์ในถุงปุ๋ย เมื่อแช่น้ำจุลินทรีย์ได้ประมาณ 7 วัน จะสามารถนำมาผสมดินในอัตราส่วน ขยะ 1 ส่วนต่อดิน 1 ส่วน จะได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ไว้ใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้ได้ จุลินทรีย์ที่แทรกตัวอยู่ในเศษขยะ จะช่วยเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นปุ๋ยได้ในเวลาอันรวดเร็ว และช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆทำให้เร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืชได้

Leave a Reply