อาหารและเครื่องดื่ม

ข้อดีของการใช้น้ำแข็งในการรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ

1. ช่วยลดอุณหภูมิ การใช้น้ำแข็งเป็นการลดอุณหภูมิของสัตว์น้ำให้เป็น 0°C หรือใกล้เคียง จะลดอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเน่าเสียลดลง หรือกำจัดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย ยิ่งให้ความเย็นได้รวดเร็วเท่าไร ก็จะเป็นผลดีมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามในปลาบางชนิด การให้ความเย็นแบบ “Cold Shock” อาจทำให้ผลผลิต (Yield) ของชิ้นปลา (Fillet) ลดลงเมื่อมีการตัดแต่ง

2. ให้ความชื้นกับสัตว์น้ำ ป้องกันไม่ให้ผิวหน้าสัตว์น้ำแห้งและน้ำหนักลด น้ำแข็งที่ละลายยังเร่งการส่งผ่านความร้อนระหว่างสัตว์น้ำกับผิวหน้าน้ำแข็ง (น้ำสามารถนำความร้อนได้ดีกว่าอากาศ) หากมีความจำเป็นไม่สามารถให้ความเย็นสัตว์น้ำด้วยน้ำแข็งทันที ควรทำให้สัตว์น้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา การให้ความเย็นโดยให้ความร้อนถ่ายเทออก จะทำให้อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของสัตว์น้ำลดลงต่ำกว่าสภาพที่เหมาะสมสำหรับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคการเน่าเสีย และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการเน่าเสียได้ทั้งหมดก็ตาม หากจะก่อให้เกิดผลดีมากที่สุดควรใช้น้ำแข็งร่วมกับการใช้ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ผิวหนังสัตว์ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา โดยห้องเย็นควรมีอุณหภูมิสูงกว่า 0°C เล็กน้อย คือประมาณ 3-4 °C

3. ได้เปรียบด้านคุณสมบัติทางกายภาพ เนื่องจากน้ำแข็งสามารถส่งผ่านความร้อนได้อย่างรวดเร็ว การเก็บน้ำแข็งและสัตว์น้ำไว้ในภาชนะหรือยานพาหนะที่เป็นฉนวน จะสามารถลดปริมาณน้ำแข็งที่ใช้ลงในขณะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสัตว์น้ำสด หากใช้น้ำแข็งปริมาณน้อย น้ำหนักที่จะต้องขนย้ายก็จะลดลง ปริมาณน้ำที่จะต้องถ่ายออกจะลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ น้ำแข็งที่ละลายแล้วยังสามารถคงอุณหภูมิไว้ได้ค่อนข้างคงที่ที่ 0°C

4. สะดวก ผลิต เก็บรักษา ขนถ่าย และราคาถูก หากผลิตจากน้ำที่มีคุณภาพดี (ดื่มได้) ก็จะได้น้ำแข็งที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

5. ยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำได้ดี ทำให้สัตว์น้ำสดมีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อการบริโภค การใช้น้ำแข็งเกร็ด จะทำให้น้ำแข็งกระจายได้ทั่วภาชนะ ขนาดเกร็ดสม่ำเสมอกว่า ไม่ทำลายพื้นผิวหนังสัตว์น้ำ ส่วนน้ำแข็งบดถ้าบดไม่ละเอียดจะมีส่วนแหลมคม อาจทิ่มแทงพื้นผิวสัตว์น้ำให้เสียหายได้ น้ำแข็งที่มีเกล็ดขนาดเล็กจะละลายรวดเร็ว ในขณะที่ก้อนน้ำแข็งใหญ่จะละลายช้ากว่า น้ำแข็งก้ออนจะได้เปรียบที่สูญเสียพื้นที่ในการเก็บน้อยและละลายช้า

Leave a Reply