ความปลอดภัย

ความร้อนสามารถก่อให้เกิดโรคเนื่องจากการประกอบอาชีพเนื่องจากความร้อนได้

ความร้อน เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการสั่นหรือเคลื่อนไหวของอะตอมหรือโมเลกุล ความร้อนสามารถถ่ายเทหรือไหล จากบริเวณสู่อีกบริเวณหนึ่ง หากไม่มีภาวะสมดุลของอุณหภูมิ (Theamal equilibrium) โดยทั่วไปจะถ่ายเทจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า วัตถุทุกชนิดจะมีพลังงานภายในของตนเองอันเกิดจากการเคลื่อนที่ของอะตอมหรือโมเลกุลของมัน โดยปริมาณความร้อนภายในนี้จะผันแปรตามอุณหภูมิของวัตถุ เมื่อวัตถุ 2 ชนิดที่มีอุณหภูมิต่างกันมาสัมผัสกันจะมีการถ่ายเทพลังงานระหว่างกันจนกระทั่งมีอุณหภูมิเท่ากัน ปริมาณพลังงานที่ถ่ายเทนี้จะเท่ากับปริมาณความร้อนที่แลกเปลี่ยนนั่นเอง

ความร้อนสามารถถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังวัตถุหนึ่งได้ 3 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่เป็นตัวกลาง คือ

– การนำ (Conduction) เป็นการถ่ายเทพลังงานจากโมเลกุลหนึ่งไปยังโมเลกุลใกล้เคียงโดยที่วัตถุทั้งชิ้นไม่มีการเคลื่อนที่ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ตัวกลางเป็นของแข็งและของไหล

– การพา (Convection) เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุส่วนที่อุ่นกว่าออกห่างจากจุดที่เป็นแหล่งความร้อน ซึ่งจะเกิดขึ้นในของไหลเท่านั้น

– การแผ่รังสี (Radiation) เป็นการถ่ายเทความร้อนในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) โดนเฉพาะในย่านความถี่ที่เป็นรังสีใต้แดง (Infrared) จะเกิดขึ้นในสภาพที่ตัวกลางเป็นความว่างเปล่า

เมื่อปริมาณความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้นจะทำให้อุณหภูมิกายสูงขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในสมองพร้อมส่งสัญญาณให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปบริเวณผิวหนังมากขึ้น และกระตุ้นต่อมเหงื่อให้มีการขับเหงื่อมากขึ้น เพื่อให้สามารถขับความร้อนออกจากร่างกาย การขับเหงื่อนี้จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ เกิดการอ่อนเพลีย

หากการขับความร้อนยังไม่เพียงพอ ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายก็จะส่งสัญญาณให้เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ มาที่ผิวหนังมากยิ่งขึ้น ทำให้เลือดไม่เพียงพอ ระดับการรู้สติและกำลังกล้ามเนื้อลดลง และอ่อนเพลียง่าย

ในภาวะที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงใกล้เคียงหรือสูงกว่าอุณหภูมิร่างกาย และ/หรือ มีความชื้นสัมพัทธ์สูงมากระบบการถ่ายเทความร้อนโดยการขับเหงื่อจะไม่ได้ผล จะทำให้อุณหภูมิกายสูงขึ้น หากอุณหภูมิกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส จะทำให้เซลล์สมองรวมทั้งศูนย์การควบคุมอุณหภูมิในสมองสูญเสียการทำงาน อุณหภูมิกายจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผลให้โปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆของร่างกายถูกทำลาย

นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ร้อนยังมีผลต่อความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุด้วย เนื่องจากทำให้เกิดการลื่นไถลได้ง่ายเนื่องจากฝ่ามือ ฝ่าเท้าเปียกเหงื่อ จากระดับการรู้สติที่ลดลง หรือมีไอหรือฝ้าไปเกาะที่กระจกแว่นตา ของร้อน เช่น โลหะที่กำลังหลอมเหลว พื้นผิวที่ร้อน ของเหลวหรือไอที่มีความร้อนยังทำให้เกิดการลวกไหม้ได้ด้วย 

Leave a Reply