การศึกษา

ความหมายของการสัมมนาและหลักการสัมมนาทั่วไป

การสัมมนา หมายถึง การประชุมตามหัวข้อที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาใด ปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะทำการอภิปรายอย่างเสรีและช่วยกันระดมความคิดหาข้อสรุปผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานั้น การสัมมนาแบบนี้ใช้ในการประชุมเรียกว่า การประชุมแบบสัมมนา หรือการประชุมสัมมนา หรือเรียกสั้นๆว่า การสัมมนา

สัมมนา หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับสูงที่จัดเป็นกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ได้ศึกษาหาความรู้มาแล้วเป็นอย่างดี โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ การสัมมนาแบบนี้ใช้ในการเรียนการสอน เรียกว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนา หรือ การเรียนการสอนสัมมนา

หลักการสัมมนาทั่วไป

  1. การสัมมนาเป็นการประชุมกลุ่มแบบหนึ่งซึ่งยึดระบบการทำงานกลุ่มเป็นหลัก
  2. เป้าหมายหลักของการสัมมนามุ่งแก้ปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กร โดยการเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหานั้นๆ
  3. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปัญหานั้นๆมาก่อน
  4. ในการศึกษาปัญหาในการสัมมนาต้องอาศัยรูปแบบการประชุมที่หลากหลายโดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของปัญหา และลักษณะของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
  5. การดำเนินการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น จะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นระบบตามหลักประชาธิปไตย
  6. การสัมมนานับเป็นกระบวนการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในเชิงช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์
  7. การระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาในการสัมมนา จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งถ้าผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีโอกาสได้เตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นอย่างเต็มที่
  8. หลังจากการสัมมนาแต่ละครั้ง จะมีการทำรายงานผลการสัมมนา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ใช้ในการสัมมนา เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวความคิดที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

Leave a Reply