การศึกษา

ความหมายและการแบ่งประเภทของสัตว์ป่า

สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์ไม่ได้เลี้ยงดู และมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของ โดยทั่วไป เรามักหมายถึงเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งแบ่งออกได้เป็นพวกๆ คือ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จำพวกนก ปลา ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมักถือเป็นสัตว์ป่าด้วย ยกเว้นแมลงและไข่ของแมลง

สัตว์ป่า ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หมายถึง สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง หรือแมงที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และหมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหะแล้ว และสัตว์พาหะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหะดังกล่าว

ประเภทของสัตว์ป่า

ประเภทของสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.  สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ (พ.ศ. 2535) มี 15 ชนิดได้แก่

–  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)

–  แรด (Rhinoceros sondaicus)

–  กระซู่ (Didermocerus sumatraensis)

–  กูปรี (Bos sauvell)

–  ควายป่า (Bubalus babulis)

–  ละมั่ง (Cevus eldi)

–  เลียงผา (Capriconrnis sumatraensis)

–  สมัน (Cervus schomburghi)

–  กวางผา (Naemorhedus griseus)

–  นกแต้วแล้วท้องดำ (Pitta prunevi)

–  นกกระเรียน (Grus antigone)

–  แมวหินอ่อน (Pardofelis marmorata)

–  สมเสร็จ (Tapius indicus)

–  เก้งหม้อ (Muntiacus feai)

–  พะยูน (Dugong dugon)

2.  สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กระทิง กระจง กระรอกบิน กระต่ายป่า กวาง เก้ง ค่าง ค้างคาวกิตติ ชะมด ชะนี ลิง ช้างป่า วัวแดง หมี เม่น แมวป่า เสือโคร่ง จำพวกนก ได้แก่ ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกกางเขนแดง นกแร้ง นกยูงไทย นกเงือก นกแก้ว นกขุนทอง นกนางนวล เป็ดน้ำ นกเอี้ยง อีกา นกอินทรีย์ เหยี่ยว นกฮูก จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเห่า งูสิง เหี้ย งูหลาม งูเหลือม เต่าตะนุ กิ้งก่า ตุ๊กแกป่า จำพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ กบทูต คางคกขายาว จงโคร่ง คางคกห้วย คางคกเล็ก คางคกต้นไม้ กระทั่งหรือกระท่าง จำพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่ ปู่เจ้าฟ้า ปัจจุบันสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าไม่ได้จำแนกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 เพราะตามหลักกฎหมายใหม่ไม่อนุญาตให้ล่าสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองเว้นแต่กระทำโดยทางราชการ เพื่อการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อกิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะ และหากผู้ใดมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองแต่เดิมให้นำมาขึ้นทะเบียนต่อป่าไม้อำเภอภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้

3.  สัตว์ป่านอกประเภท คือ สัตว์ป่าที่ไม่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่ปรากฏในบัญชีท้ายกฎกระทรวงซึ่งกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครอง (เป็นสัตว์ป่าที่ไม่สงวนและคุ้มครอง) ได้แก่ หนู หนูผี หมูป่า นกกระจอก นกกระจิบ นกคุ่ม แย้ กบ อึ่ง เขียด เป็นต้น

Leave a Reply