สิ่งแวดล้อม

ความหมายและขอบเขตของการจัดการคุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำ หมายถึง คุณภาพในแหล่งน้ำ อาจเป็นแม่น้ำลำธาร อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ ทะเล ตลอดจนแหล่งน้ำใต้ดิน

ความหมายของคุณภาพน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำแต่ละกลุ่มจึงมีความแตกต่างกัน เช่น หากคำนึงถึงความบริสุทธิ์ของน้ำ น้ำที่มีสารประกอบต่างๆละลายอยู่น้อย เช่น น้ำกลั่นจะมีคุณภาพดีที่สุด ในขณะที่น้ำทะเลซึ่งมีเกลือแร่ละลายอยู่มาก จะมีคุณภาพไม่ดี อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตทั้งหลายชนิดดำรงอยู่ได้ในน้ำทะเลเท่านั้น ดังนั้นน้ำทะเลจึงมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณภาพน้ำที่ดี คือ คุณภาพน้ำที่เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การจัดการคุณภาพน้ำ เป็นไปเพื่อให้น้ำมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งาน เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำมิให้เสื่อมโทรมเกินกว่าค่ามาตรฐานแหล่งน้ำที่กำหนด ทั้งรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ มาตรการและเกณฑ์กำหนดต่างๆในการจัดการคุณภาพน้ำ

คุณค่าของแหล่งน้ำต่อมนุษย์ ประกอบไปด้วยคุณค่าหลักๆดังต่อไปนี้

1.  คุณค่าทางด้านสังคม (Social Value) เป็นคุณค่าของแหล่งน้ำเมื่อมนุษย์นำเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ทั้งในครัวเรือน และในอุตสาหกรรม ในการเกษตรหรือใช้เป็นแหล่งพลังงาน

2.  คุณค่าทางด้านนิเวศ (Ecological Value) ได้แก่ คุณค่าของน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นองค์ประกอบที่สร้างความสุนทรีย์ให้กับสิ่งแวดล้อม

3.  คุณค่าในการเป็นแหล่งรองรับของเสีย ได้แก่ คุณค่าของแหล่งน้ำที่ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งรองรับของเสียอันเกิดจากการกระทำต่างๆของมนุษย์

Leave a Reply