การศึกษา

ความหมายและขั้นตอนกิจกรรมการแสดงปาฐกถา

ปาฐกถา คือ การพูดหรือบรรยายแบบให้ความรู้แก่ผู้ฟังจำนวนมาก ซึ่งผู้พูด อาจเป็นแขกผู้มีเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญให้มาพูดในหัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ตามสถาบัน สมาคม สโมสร การแสดงปาฐกถามิใช่เป็นการพูดเฉพาะเชิงวิชาการเท่านั้น อาจจะพูดถึงประสบการณ์หรือความคิดเห็น ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

ปัจจุบันการแสดงปาฐกถามักจะจัดเสมอ ตามโรงแรม สโมสร สมาคม บริษัทในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน อาหารเน็ย หรือจัดแทรกในระหว่างการประชุมสัมนาตามโอกาสสมควร ดังนั้น องค์ปาฐกถาที่ปรากฎในการประชุมต่างๆ มักจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเฉพาะเรื่องนั้นๆจึงได้รับเชิญอยูว่เสมอ หากหน่วยงานใดต้องการที่จะเชิญแล้ว จะต้องเตรียมทาบทามล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานพอสมควร มิฉะนั้นท่านอาจจะไม่ได้องค์ปาฐกถาที่ต้องการ

การทาบทามเชิญองค์ปาฐกถาจำเป็นต้องระบุหัวข้อแนวทางที่ต้องการให้พูด และบุคคลที่จะเป็นผู้ฟังนั้นเป็นใครมีพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์อย่างไร และมีจำนวนเท่าใด เพราะผู้พูดจะได้เตรียมเอกสาร สื่อการสอนให้อย่างเหมาะสม สนองตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ

กิจกรรมของการแสดงปาฐกถาจะมีลำดับกิจกรรมซึ่งสรุปได้ดังนี้ คือ

1. พิธีเปิดการปาฐกถา กล่าวแนะนำองค์ปาฐกถาว่าเป็นใคร ตำแหน่งหน้าที่การงาน ความชำนาญพิเศษ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

2. องค์ปาฐกถาแสดงปาฐกถา

3. องค์ปาฐกถาตอบคำถามจากผู้ฟัง

4. การปิดปาฐกถา กล่าวคำขอบคุณองค์ปาฐกถาและมอบของที่ระลึก

Leave a Reply