สิ่งแวดล้อม

ความหมายและชนิดของแร่

แร่ หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างและส่วนประกอบที่แน่นอน มีสมบัติต่างๆเฉพาะตัว ซึ่งแร่ต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ ดีบุก พลวง ทังสเตน แบไรต์ แมงกานีส ยิบซัม ดินขาว หินเกลือ หินไนต์ เป็นต้น

ชนิดของแร่

จะเห็นว่าแร่ต่างๆที่พบนั้นมีมากมายหลายชนิด ตั้งแต่ที่มีราคามาก มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ จนกระทั่งมีราคาน้อย และไม่มีผลต่อเศรษฐกิจมากนักก็มี ฉะนั้น เมื่อแร่ต่างๆมีมากมาย เราจึงแบ่งแร่ออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ ดังนี้

1 แร่ประกอบหิน หมายถึง แร่ที่เป็นส่วนประกอบของหิน สามารถใช้ระบุชนิดของหินได้ เช่น หินแกรนิต ประกอบด้วย แร่ควอร์ตซ์ เฟลต์สปาร์ และไมกา หินปูน ประกอบด้วยแร่แคลไซด์

2 แร่เศรษฐกิจหรือแร่อุตสาหกรรม หมายถึง แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือประโยชน์ทางอุตสาหกรรมโดยตรง มีทั้งแร่โลหะ เช่น เงิน ทองแดง ทองคำ ดีบุก เป็นต้น และแร่อโลหะ เช่น ดินขาว แกรไฟท์ ทราย ใยหิน แร่เชื้อเพลิง และน้ำบาดาล เป็นต้น

Leave a Reply