ความปลอดภัย

ความหมายและประเภทของเครื่องมือกลชนิดเคลื่อนย้ายได้

เครื่องมือกลชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable Power Tools) หมายถึง เครื่องมือกลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไม่ได้ยึดติดอยู่กับที่เหมือนเครื่องมือกลทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงมีความคล่องตัวและความสะดวกในการใช้งาน และมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เครื่องมือกลชนิดเคลื่อนย้ายได้ จะทำงานโดยอาศัยพลังงานจากไฟฟ้า (Electric) ลม (Pneumatic) เครื่องยนต์ (Gasoline) และการระเบิด (Explosive) มักใช้ในงานเลื่อย เจาะ และขัด แต่ก็พบว่ามีการนำไปใช้ในลักษณะอื่นเหมือนกัน

เครื่องมือกลชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่สำคัญแบ่งได้ดังนี้

1. แบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หมายถึง เครื่องมือกลขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำงานโดยอาศัยพลังงานจากไฟฟ้า  มีหลายชนิด เช่น สว่านไฟฟ้าแบบมือถือ เลื่อยไฟฟ้าแบบมือถือ เป็นต้น เครื่องมือกลเหล่านี้ปกติจะมีน้ำหนักไม่มากนัก สามารถนำติดตัวไปใช้งานนอกสถานที่ได้ง่าย

2. แบบขับเคลื่อนด้วยลม หมายถึง เครื่องมือกลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำงานโดยอาศัยความดันของลม มีหลายชนิด เช่น หินเจียระไนแบบใช้ลมขับ เครื่องตอกหรือกระแทกคอนกรีตแบบใช้ลมขับ ประแจลม เป็นต้น การใช้งานเครื่องมือกลเหล่านี้จะต้องมีแหล่งกำเนิดลมที่มีความดันสูงประมาณ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

3. เครื่องเชื่อมโลหะ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ใช้สำหรับต่อ หรือตัดโลหะ โดยใช้พลังงานความร้อนจากไฟฟ้าหรือแก๊ส ปัจจุบันเครื่องเชื่อมโลหะได้รับความนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่การใช้งานต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะ เครื่องเชื่อมโลหะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

– เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า (Arc Welding) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า การใช้งานอาศัยพลังงานจากไฟฟ้าเป็นตัวก่อให้เกิดความร้อนบริเวณชิ้นงานที่จะต่อกันแล้วใช้ลวดเชื่อมเป็นตัวประสานรอยต่อ มักใช้กับงานโลหะที่มีความหนา

– เครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส (Gas Welding) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เครื่องเชื่อมแก๊ส การใช้งานอาศัยพลังงานความร้อนจากการลุกไหม้ของก๊าซออกซิเจนกับก๊าซอะเซทิลีนหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป่าเข้าไปในบริเวณชิ้นงานที่จะต่อกันแล้วใช้ลวดเชื่อมเป็นตัวประสานรอยต่อเข้าด้วยกัน เหมาะที่จะใช้งานกับโลหะที่บาง แต่ที่พบมากคือ มักจะใช้เครื่องเชื่อมแก๊สในงานตัดโลหะ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัด

Leave a Reply