การศึกษา

ความเป็นมาของเมืองอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันในลักษณะบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัย อาณาจักรทวารวดี เชื่อกันว่าดินแดนนี้มีผู้คนมาอยู่อาศัย และสร้างสมวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับพันปี ตั้งแต่สมัยทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน โบราณสถาน โบราณวัตถุและร่องรอยทางโบราณคดี ยังมีตกค้างอยู่ให้สังเกตเห็นได้ เช่น ซากเดิมของเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่บ้านคูเมือง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา ภายในตัวเมืองยังได้พบเครื่องปั้นดินเผา หินบดยา

โบราณวัตถุอื่นๆ ที่มีลักษณะของศิลปะสมัยสุโขทัย ได้แก่ พระพุทธรูปต่างๆ เช่น พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีวัดโบราณเป็นจำนวนมากที่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา เช่น วัดหลุมไก่ในเขตอำเภอเมืองอ่างทอง ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้าง วัดวิเศษชัยชาญหรือวัดท่าสุวรรณในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองวิเศษชัยชาญนั่นเอง

โบราณสถานและวัตถุโบราณต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ได้รับการบูรณะต่อเติมหรือสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์อีกมาก เช่น ที่วัดวิเศษชัยชาญ พระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนหลังเก่า ก็สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่วัดสี่ร้อยในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญก็เช่นเดียวกัน พระพุทธรูปปูนปั้นปางพระป่าเลไลยก์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทมองเห็นได้อย่างเด่นชัดแต่ไกล ก็สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ภาพเขียนที่ฝาผนังพระอุโบสถของวัดสี่ร้อยนี้เข้าในกันว่า เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกัน

Leave a Reply