บันเทิง

ความเป็นเพื่อนและลักษณะของเพื่อนที่ดี

เพื่อน หมายถึง คนที่เรารู้จักสนิทสนม คุ้นเคยด้วย อาจมีอายุเท่ากับเราหรือใกล้เคียงกัน และอาจเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันกับเราก็ได้ เพื่อนจะร่วมเรียนด้วยกัน เล่นด้วยกัน และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเรา

เพื่อนมีความสำคัญมาก เพราะเราไม่อาจอยู่คนเดียวได้ เราจึงต้องมีเพื่อน และต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดี

ลักษณะของเพื่อนที่ดีนั้นจะต้อง

1 มีความรักและความหวังดีต่อกัน อย่างจริงใจ ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ซึ่งกันและกัน

2 ไม่ชักชวนกันทำในสิ่งที่ผิด หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ชวนกันหนีโรงเรียน ทดลองสูบบุหรี่ หรือดื่มของมึนเมาเป็นต้น

3 มีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4 พูดจาสุภาพ อ่อนโยน ไม่พูดคำหยาบคาย และไม่รังแกเพื่อน

5 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น แบ่งปันขนมให้เพื่อน ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

Leave a Reply