สิ่งแวดล้อม

ความแตกต่างระหว่างน้ำมันและไขมันและลักษณะของน้ำมันในน้ำเสีย

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีการใช้อย่างหลากหลายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมนานาชนิด จึงมักพบน้ำมันและไขมันในน้ำเสียต่างๆ น้ำมันและไขมันมักเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก และเป็นปัจจัยที่รบกวนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิด สารอินทรีย์เคมีที่เป็นพิษจำนวนมากที่ละลายในน้ำมันและไขมันได้ดีกว่าน้ำ

น้ำมันหรือไขมันอาจลอยน้ำหรือจมน้ำก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีใช้ วิธีผลิต และอุณหภูมิของน้ำเสีย แม้จะมีในปริมาณเล็กน้อย น้ำมันและไขมันมักมีกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจ และชอบจับตัวอยู่ตามผนังของถังหรือภาชนะต่างๆ

ความแตกต่างระหว่างไขมันและน้ำมัน

ไขมัน ประกอบขึ้นด้วยธาตุ 3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน โดยมีสัดส่วนของคาร์บอนและไฮโดรเจนมาก และมีออกซิเจนน้อย

น้ำมัน ทั้งของพืชและสัตว์เป็นสารประกอบเชิงอินทรีย์ เกิดจากการรวมตัวของกรดคาร์บอกซิลิกหรือกรดไขมันหลายโมเลกุล โดนมีกลีเซอรอลหรือกลีเซอรีน เป็นตัวเชื่อม กรดไขมันแต่ละชนิดมีสูตรโครงสร้างของตัวเองโดยเฉพาะและยังแยกออกเป็นสองชนิด คือ

–  กรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งร่างกายดูดซึมเข้าไปและใช้ประโยชน์ได้น้อย จึงทำให้เกิดการสะสมเกาะติดกับผนังด้านในของเส้นโลหิต เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันและเปราะแตกได้ง่าย

–  กรดไขมันไม่อิ่มตัว มีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง เนื่องจากถูกดูดซึมและย่อยได้ง่าย น้ำมันมีกรดไขมันอิ่มตัวเรียกว่า น้ำมันอิ่มตัว ในทำนองเดียวกัน น้ำมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว เรียกว่าน้ำมันไม่อิ่มตัว

น้ำมันและไขมันเป็นสารประกอบชนิดเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติทางกายภาพต่างกัน กล่าวคือ ในอุณหภูมิห้อง (25-27 องศาเซลเซียส) ถ้าอยู่ในสภาพของเหลว เรียกว่าน้ำมัน ถ้าอยู่ในสภาพของแข็ง เรียกว่า ไขมัน และน้ำมันแต่ละชนิดก็มีจุดหลอมเหลวคงที่ จึงได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ในการจำแนกน้ำมันออกจากกัน

ลักษณะของน้ำมันในน้ำเสีย

1.       น้ำมันละลายน้ำ น้ำมันสามารถละลายน้ำได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะสมบัติประจำตัวของน้ำมัน

2.       น้ำมันในรูปอิมัลชัน เป็นน้ำมันที่อยู่ในรูปอนุภาคขนาดเล็กคล้ายคอลลอยด์

3.       น้ำมันลอยบนผิวน้ำ (เป็นฟิล์ม)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนด ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ที่ทิ้งจากโรงงานต้องไม่มากกว่า 5 mg/l และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดเกณฑ์สูงสุดของอาคารห้ามมีปริมาณน้ำมันและไขมันเกิน 20 mg/l

Leave a Reply