การศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะตัวของสารบริสุทธิ์

สารบริสุทธิ์ คือสารที่มีคุณสมบัติทางเคมีเฉพาะตัวค่าหนึ่ง คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม หรือแม้แต่โครงสร้างส่วนประกอบของสารที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่

1 จุดเดือดคงที่ สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดจะมีจุดเดือดคงที่ เป็นคุณสมบัติประจำตัวของสารนั้นๆ ไม่ว่าจะเอาสารบริสุทธิ์นั้นมามากน้อยเพียงใดมาหาจุดเดือด จะได้จุดเดือดที่คงที่สำหรับสารนั้นๆเสมอ เช่น น้ำบริสุทธิ์ จุดเดือด ณ ความดัน 1 บรรยากาศ เท่ากับ 100 องศาเซลเซียส

2 ความหนาแน่นคงที่ สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดจะมีค่าความหนาแน่นคงที่ค่าหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าสารบริสุทธิ์นั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยก็ตาม เช่น น้ำบริสุทธิ์มีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

3 จุดหลอมเหลวคงที่ สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดจะมีจุดหลอมเหลวคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตัวของสารนั้นๆ ไม่ว่าจะเอาสารนั้นมามากหรือน้อยเพียงใด มาหาจุดหลอมเหลวจะได้ค่าคงที่เสมอ เช่น จุดหลอมเหลวของน้ำบริสุทธิ์ 0 องศาเซลเซียส

Leave a Reply