ความปลอดภัย

บทบาทหน้าที่ของทีมปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

ในการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินควรจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน และผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน มักเป็นผู้จัดการสถานประกอบการโดยตำแหน่ง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน จัดตั้งองค์กร และบริหารองค์กรให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเมื่อสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินแล้ว
  2. ผู้บัญชาการภาวะฉุกเฉิน มักเป็นผู้บริหารระดับอาวุโส มีประสบการณ์ในการทำงานและคุ้นเคยกับโครงสร้างของสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉิน เป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉินโดยมีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติการของทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชน และประจำอยู่ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน
  3. ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน มักเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนผู้บัญชาการภาวะฉุกเฉินในขณะที่ยังมาไม่ถึงและจะประจำอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
  4. ผู้ประสานภาวะฉุกเฉิน มักเป็นหัวหน้างานในพื้นที่ที่เกิดเหตุ มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในช่วงแรกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งระบุไว้เฉพาะระหว่างเกิดเหตุเท่านั้น
  5. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา และหัวหน้าฝ่ายการผลิต มีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุฉุกเฉิน และควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการปฏิบัติการณ์ระหว่างเกิดเหตุ และการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์กรณีที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
  6. หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและควบคุมทีมปฏิบัติการหลายทีม ได้แก่ ทีมปฐมพยาบาล ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน และทีมสนับสนุน
  7. หัวหน้าฝ่ายบุคคล มีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งภายในภายนอกสถานประกอบการ
  8. หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่จัดระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมระบบการจราจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาให้ความช่วยเหลือ
  9. หัวหน้าฝ่ายอื่นๆ มีหน้าที่ควบคุมการอพยพของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในฝ่ายของตนไปสู่จุดปลอดภัย ควรตั้งหัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นผู้นำทาง ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนมาก อาจแต่งตั้งมากกว่า 1 คนก็ได้

Leave a Reply