การศึกษา

ศาสนาและภาษาของประเทศอาเซียน

ประเทศอาเซียน หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆ และก็คงอยากรู้ว่ามีประเทศอะไรบ้างที่รวมกันจนเป็นประเทศอาเซียน วันนี้เราจึงขอแนะนำให้รู้จักกับประเทศอาเซียน และศาสนาที่แต่ละประเทศนับถือ รวมไปถึงภาษาที่แต่ละประเทศใช้ กันค่ะ โดยประเทศอาเซียนนั้นประกอบไปด้วย 10 ประเทศ ดังนี้ค่ะประเทศอาเซียน

1 ประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาหลักค่ะ

2 ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท และใช้ภาษาเขมร เป็นภาษาหลัก แต่ก็ยังมีบางคนใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนาม อีกด้วยค่ะ

3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา บาฮาซา อินโดนีเซีย เป็นภาษาหลักค่ะ

4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่มีหลากหลายศาสนา แต่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักค่ะ และใช้ภาษาลาวเป็นหลัก แต่ก็มีคนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะ

5 ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติเลนทีเดียวค่ะ และใช้ภาษา บาฮาซา มาลายู เป็นหลักค่ะ

6 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ค่ะ และส่วนใหญ่เป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นประทศที่มีหลากหลายภาษามาก ซึ่งมีมากสุดถึง 170 ภาษาเลยทีเดียวค่ะ แต่ก็ใช้ภาษาตากาลอก และภาษาอังกฤษ เป็นหลักค่ะ

7 สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนามากค่ะ โดยไม่มีศาสนาประจำชาติ มีคนนับถือทั้งศาสนาพุทธ ขงจื้อ เต๋า อิสลาม คริสต์ ฮินดู และใช้ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย์ เป็นหลักค่ะ

8 ราชอาณาจักรไทย เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ด้วยค่ะ และใช้ภาษาไทยเป็นหลักค่ะ

9 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศาสนาคริสต์ค่ะ และใช้ภาษาเวียดนามที่มีภาษาอังกฤษประกอบด้วยเป็นหลักค่ะ

10 สหภาพพม่า เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยานค่ะ และใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาหลักค่ะ

Leave a Reply