สิ่งแวดล้อม

ประเภทของการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ในการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย จะต้องแน่ใจว่าตัวอย่างที่เก็บนั้นเป็นตัวแทนที่แท้จริงของแหล่งน้ำเสียนั้น จึงต้องใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมและต้องเก็บตัวอย่างให้ได้ปริตรที่พอเพียงต่อการนำไปวิเคราะห์ต่างๆ

การเก็บตัวอย่างน้ำเสีย อาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวอย่างแบบจ้วง (Grab Sample) และตัวอย่างแบบผสมรวม (Composite Sample)

1. ตัวอย่างแบบจ้วง หมายถึง ตัวอย่างน้ำที่ได้จากการเก็บเป็นครั้งๆ เป็นตัวแทนของน้ำ ณ เวลาที่เก็บตัวอย่าง หรือของช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งตัวอย่างแบบจ้วงนั้นเหมาะสำหรับแหล่งตัวอย่างดังต่อไปนี้

– แหล่งน้ำเสียที่ไม่ได้มีการไหลอย่างต่อเนื่อง

– แหล่งน้ำเสียที่มีลักษณะสมบัติคงที่

– ในกรณีที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าพีเอช หรือพารามิเตอร์ต่างๆของน้ำเสีย

2. ตัวอย่างแบบผสมรวม หมายถึง ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแหล่งน้ำเสียทั้งวัน ตัวอย่างแบบผสมรวม เกิดจากการนำเอาน้ำแบบจ้วงหลายๆตัวอย่างมาผสมกัน เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ขนาดของตัวอย่างจ้วงที่นำมาผสมกันนั้นมักขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของแหล่งน้ำเสียในขณะเก็บตัวอย่าง

ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม คือ

– ช่วงเวลาของการผสมตัวอย่างควรจะเป็นเท่าใจึงจะเหมาะสม เช่น ตัวอย่างผสม 4 ชม. หรือ 8 ชม. หรือ 24 ชม.

– ปริมาณของตัวอย่างน้ำที่เก็บควรเป็นสัดส่วนกับอัตราไหลของน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ตัวอย่างน้ำเป็นตัวแทนที่แท้จริง

Leave a Reply