ความปลอดภัย

ประเภทของความร้อนในงานอุตสาหกรรม

การประกอบกิจการในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั้น มีลักษณะของกระบวนการที่ก่อให้เกิดความร้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ ความร้อนในงานอุตสาหกรรมอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. ความร้อนแห้ง เป็นความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ร้อน และมีความชื้นในอากาศน้อย เช่น โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานถลุงโลหะ โรงงานรีดโลหะให้เป็นเส้นหรือแผ่นเรียบ โรงงานแก้ว และโรงงานเครื่องเคลือบดินเผา หรือเผาอิฐ เป็นต้น
  2. ความร้อนเปียก เป็นสภาพความร้อนที่มีไอน้ำหรือความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากกรรมวิธีผลิตแบบเปียก เช่น โรงงานขนม/อาหาร ห้องครัวที่ต้องใช้เตาเผา หรือเตาอบ โรงงานยาง โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ โรงงานซักรีด และโรงงานฟอกย้อม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายจากความร้อนแล้ว ยังมีอีกหลายอาชีพที่มีลักษณะการทำงานที่เสี่ยงอันตรายต่อการได้รับความร้อนมากเกินไป เช่น พนักงานดับเพลิง คนงานก่อสร้าง กลุ่มชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานอยู่ใต้ท้องเรือ หรือทำงานในบริเวณที่อับทึบ การระบายอากาศไม่ดี รวมถึงนักกีฬาโดยเฉพาะกีฬาทางแจ้ง ตลอดจนตำรวจ ทหาร ที่มีการฝึกกลางแจ้ง เช่นกัน

Leave a Reply