ความปลอดภัย

ประเภทของถังดับเพลิงแบบมือถือและการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือที่ถูกต้องตามข้อกำหนด

ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) มีประโยชน์เพื่อใช้ในการดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งเพลิงไหม้นั้นยังไม่รุนแรงมากนัก ฉะนั้นการเลือกใช้ประเภทของสารดับเพลิงที่บรรจุอยู่ภายในถังดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใช้ในการดับเพลิงที่ถูกต้องตรงกับประเภทของไฟที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดับเพลิงขั้นต้น

ประเภทของสารเคมีแห้งดับเพลิง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ

  1. Sodium Bicarbonate Based สารเคมีกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงที่เกิดจากไฟประเภท ข (Class B) คือไฟที่ติดหรือลุกไหม้ด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว หรือไอของเหลว  และไฟประเภท ค (Class C) คือไฟที่มีสาเหตุจากไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยปกติกลุ่มสารเคมีนี้จะใช้ในการดับเพลิงสำหรับน้ำมันประกอบอาหาร และยังสามารถใช้ร่วมกับโฟมดับเพลิง เช่น AFFF หรือ FFFP
  2. Potassium Based สารเคมีดับเพลิงประเภทนี้มีคุณสมบัติในการดับเพลิงสำหรับไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) ได้ดีกว่ากลุ่มโซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)
  3. Mono Ammonium Phosphate หรือเรียกว่า สารเคมีแห้งดับเพลิงอเนกประสงค์ (Multipurpose Dry Chemical) เหมาะกับการดับเพลิงจากไฟประเภท ก (Class A) คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ เป็นต้น ไฟประเภท ข (Class B) และไฟประเภท ค (Class C) สารเคมีแห้งกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับการการดับเพลิงน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหาร ปละอุปกรณ์กรไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงหรือละเอียดอ่อน สารเคมีแห้งดับเพลิงเหล่านี้มักจะมีใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม

การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ (ยกเว้น ถังดับเพลิงแบบล้อเข็น) ควรติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนดต่อไปนี้ คือ

  1. การติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือที่มีน้ำหนักรวม (gross weight) ไม่เกิน 18.14 กิโลกรัม (40ปอนด์) จะต้องทำการติดตั้งให้จุดบนสุดของถังสูงไม่เกิน 1.50 เมตร (5 ฟุต) โดยวัดจากพื้น
  2. ในกรณีที่ถัง (ยกเว้นถังแบบมีล้อเข็น) มีน้ำหนักเกิน 18.14 กิโลกรัม (40 ปอนด์) จะต้องติดตั้งให้จุดบนสุดของถังสูงไม่เกิน 1.00 เมตร โดยวัดจากพื้น
  3. สำหรับกรณีไม่สามารถทำการติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นได้ จะต้องทำการติดตั้งให้ส่วนล่างสุดของถังสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4นิ้ว)

Leave a Reply