สิ่งแวดล้อม

ประเภทของถังตกตะกอนแรกเพื่อตกตะกอนสารอินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเสีย

ถังตกตะกอนแรก (primary setting tank) มีวัตถุประสงค์เพื่อตกตะกอนสารอินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ เช่น เศษอาหาร ซึ่งจะช่วยลดค่าสารแขวนลอย (suspended solids) ได้ประมาณร้อยละ 50-70 และสามารถลดค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีได้ประมาณ ร้อยละ 25-40 โดยนิยมสร้างต่อจากถังดักกรวดทราย

ในฤดูแล้งถังตกตะกอนแรกจะทำหน้าที่ลดปริมาณตะกอนสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยากก่อนที่จะส่งผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดทางชีวภาพ ส่วนในฤดูฝน น้ำฝนจะชะล้างตะกอนสารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด ซึ่งในทางปฏิบัติเราจะไม่รวบรวมน้ำฝนทั้งหมดเข้าบำบัดในระบบบำบัด แต่จะรวบรวมเฉพาะน้ำฝนที่เจอปนกับน้ำเสีย (QWWF) เข้าสู่ระบบบำบัดโดยทำการ ดักขยะออกที่ตะแกรงดักขยะ ตกตะกอนกรวดทรายออกบริเวณถังดักกรวดทราย และตะกอนสารอินทรีย์ออกจากน้ำที่ถังตกตะกอนแรก ก่อนที่จะผันน้ำบางส่วนทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (1.68 QDWF) ปล่อยให้ส่วนที่เหลืออีก 3 QDWF ส่งเข้าระบบบำบัดทางชีวภาพ

ประเภทของถังตกตะกอนแรก

ถังตกตะกอนแรกแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ถังตกตะกอนวงกลม (circular sedimentation tank) และถังตกตะกอนสี่เหลี่ยม (rectangular sedimentation tank)

1.       ถังตกตะกอนวงกลม (circular sedimentation tank) ใช้เครื่องกวาดตะกอนแบบ Traveling-bridge-type collector โดยส่งน้ำเสียเข้าบริเวณส่วนกลางของถังแล้วปล่อยน้ำไหลเอ่อล้นออกเหมือนสันฝายที่ติดตั้งอยู่รอบขอบถัง ถังตกตะกอนวงกลมทีข้อดีคือ ประหยัดเนื้อที่ แต่มีข้อจำกัดคือ ความยาวของสันฝายจะจำกัดเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของถัง จนบางครั้งเมื่อตรวจสอบค่าภาระของสันฝายแล้วอาจจะต้องเพิ่มปริมาณของถังตกตะกอนเป็นเท่าตัว

2.       ถังตกตะกอนสี่เหลี่ยม (rectangular sedimentation tank) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดที่มีเครื่องกวาดตะกอน และชนิดไม่มีเครื่องกวาดตะกอน โดยชนิดที่มีเครื่องกวาดตะกอนจะใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก (แต่โดยมากระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กมักจะไม่ใช้ถังตกตะกอนแรก) ส่วนชนิดมีเครื่องกวาดตะกอนจะใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ซึ่งเครื่องกวาดตะกอนจะใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ซึ่งเครื่องกวาดตะกอนสำหรับถังตกตะกอนสี่เหลี่ยมจะมี 2 ประเภท คือ Chain-and-flight-type collectors และ Traveling-bridge-type collector

ถังตกตะกอนสี่เหลี่ยมมีข้อดีคือ สามารถเพิ่มความยาวสันฝายได้มาก จนทำให้ความยาวสันฝายไม่เป็นข้อจำกัดในการออกแบบถังตกตะกอนสี่เหลี่ยม แต่เนื่องจากถังชนิดนี้จะอาศัยหลักการ ควบคุมความเร็วในการตกตะกอนของอนุภาคสารอินทรีย์ โดยให้อนุภาคที่เบาที่สุดสามารถตกออกก่อนที่น้ำจะไหลออกนอกถัง ทำให้บางครั้งพบว่าความยาวของถังจะค่อนข้างมาก

Leave a Reply