ความปลอดภัย

ประเภทของนั่งร้านและข้อควรระวังในการใช้งานนั่งร้าน

นั่งร้าน (Scaffold) มีหลายประเภทสามารถสรุปได้ดังนี้

1. นั่งร้านไม้ไผ่ รอยต่อทุกจุดต้องใช้วิธีการขัยชะเนาะโดยผู้ชำนาญด้วยการใช้เชือกปอ และต้องมีการตรวจตรารอยต่อจุดต่างๆเสมอ

2. นั่งร้านเหล็ก มีความแข็งแรงดี แต่มีราคาแพง ต้องตรวจตราตามรอยต่อให้มีการขันนอตทุกตัวของนั่งร้านเหล็ก นอกจากนั่งร้านเหล็กจะมีความแข็งแรงมั่งคงแล้วยังมีการติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วย

3. นั่งร้านไม้เคร่าและไม้แบบ โดยการใช้ไม่เคร่าและไม้แบบเก่าๆที่มีอยู่แล้ว นั่งร้านลักษณะนี้ไม่ควรใช้กับอาคารสูง เพราะเป็นนั่งร้านที่อันตรายที่สุด เนื่องจากรอยต่อต่างๆมักใช้ตะปูเป็นตัวยึด และสภาพไม้บางชิ้นอาจเก่าหรือแตกร้าวอยู่ก่อนแล้ว

4. นั่งร้านแบบแขวน เป็นนั่งร้านที่ใช้ยึดกับโครงสร้างอาคารเพื่อใช้ทำงานเฉพาะอย่าง และจะมีการเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ เช่น งานทาสี งานฉาบปูน เป็นต้น ต้องระมัดระวังการยึดติดกับอาคารโดยต้องคำนึงถึงแรงลมด้วย

ข้อควรระวัง เพื่อป้องกันอันตราย อันอาจเกิดขึ้นกับการใช้นั่งร้านประเภทต่างๆควรปฏิบัติดังนี้

– ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้นั่งร้าน

– เลือกใช้นั่งร้านให้เหมาะสมกับงาน และประเภทหรือขนาดของอาคาร

– ตรวจสอบนั่งร้านก่อนใช้งาน

– หากเป็นนั่งร้านสำหรับอาคารสูง ควรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรอย่างถูกต้อง

– บันไดขึ้นลงของนั่งร้าน ควรแข็งแรงเป็นพิเศษ

– บริเวณที่ทำงานบนนั่งร้าน ควรจัดให้มีราวกันตกหรือมีตาข่ายเพื่อรองรับ

– ต้องระวังน้ำหนักบรรทุกบนนั่งร้านอย่าให้มากเกินไป เช่น การบรรทุกอิฐหรือหินจำนวนมาก เป็นต้น

– มีการตรวจสอบรอยต่อของนั่งร้านอย่างสม่ำเสมอ

– ต้องคลุมตาข่ายรอบนั่งร้านเพื่อกันวัสดุตกลงมาใส่บุคคลอื่น

Leave a Reply