สิ่งแวดล้อม

ประเภทของระบบระบายอากาศและหลักการเบื้องต้นในการระบายระบายอากาศ

ประเภทของระบบระบายอากาศในโรงงาน จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ

  1. การระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation) เป็นการระบายไอก๊าซ ไอ รวมทั้งอนุภาคของสารอันตรายต่างๆ ให้ออกไปจากบริเวณปฏิบัติงาน โดยการติดตั้งฮูด (Hood) ให้มีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดสารอันตรายสั้นที่สุด เพื่อดูดเอาสารอันตรายออกจากบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดก่อนที่สารอันตรายจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่หรือไหลผ่านบริเวณหายใจของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ทั้งนี้ อาจนำอากาศที่ปนเปื้อนไปผ่านอุปกรณ์กำจัดสารอันตรายให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกโรงงาน
  2. ระบบระบายอากาศแบบเจือจาง (General dilution ventilation) เป็นการระบายอากาศเพื่อให้บรรยากาศในบริเวณปฏิบัติงานมีความสะอาด และปลอดภัย และลดความเข้มข้อนของสารอันตรายที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศโดยการทำให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก จนกระทั่งสารอันตรายในบรรยากาศบริเวณปฏิบัติงานมีความเจือจางต่ำกว่าค่า Threshold Limit Value (TLV)

นอกจากการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพแล้ว การระบายอากาศแบบนี้ยังใช้ได้ดีในการป้องกันและควบคุมปัญหาเกี่ยวกับความร้อน ความชื้น อันตรายจากการระเบิดเนื่องจากสารเคมีบางประเภท และความเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นไม่พึงประสงค์ อีกด้วย

หลักการเบื้องต้นในการจัดระบายอากาศแบบเจือจาง คือ ต้องจัดให้มีปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่เพียงพอดังนี้

– กรณีที่ห้องคับแคบเนื่องจากมีคนปฏิบัติงานจำนวนมากเกินไป มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์และเอกสารแน่นเกินไป อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกอึดอัด ง่วง เหนื่อยง่าย ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่ดี ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการระบายอากาศเพื่อถ่ายเทอากาศภายในออกและหมุนเวียนเอาอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาในปริมาณที่เพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงานบริเวณนั้น โดยใช้พัดลมดูดอากาศ เครื่องฟอกอากาศ หรืออาจมีการปลูกต้นไม้ช่วยในพื้นที่บางจุด เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

– ในกรณีที่มีสารเคมีปะปนในอากาศ สารเคมีนั้นจะต้องมีความเป็นพิษต่ำ และมีปริมาณไม่มากนัก มิฉะนั้นต้องใช้อากาศบริสุทธิ์ปริมาณมากเพื่อทำให้สารอันตรายนั้นเจือจางจนมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดสารอันตรายในระยะห่างที่เพียงพอที่จะทำให้สารอันตรายนั้นเจือจางลงจนถึงระดับที่ยอมรับได้ ก่อนที่จะเคลื่อนตัวมาถึงตัวผู้ปฏิบัติงาน

Leave a Reply