การศึกษา

ประเภทของหม้อน้ำแบบต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องจากหม้อน้ำมีหลายแบบ หลายลักษณะ การแบ่งประเภทของหม้อน้ำจึงแบ่งได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามแนวแกนเปลือกหม้อน้ำ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน และแบ่งตามตำแหน่งเตา เป็นต้น ในที่นี้จะของแบ่งประเภทของหม้อน้ำออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ คือ

1. หม้อน้ำแบบท่อไฟหรือหลอดไฟ (Fire tube boilers) หม้อน้ำแบบนี้ภายในท่อจะมีความร้อนหรือเปลวไฟวิ่งอยู่ ส่วนน้ำจะอยู่ภายนอกท่อ เป็นหม้อน้ำที่พบว่ามีใช้อย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อน้ำสำเร็จรูป หม้อน้ำรถ และหม้อน้ำเรือ เป็นต้น หม้อน้ำแบบท่อไฟไม่ควรสร้างขนาดใหญ่ หรือมีอัตราการผลิตไอเกิน 12 ตันต่อชั่วโมง และความดันใช้งานสูงสุดไม่ควรเกิน 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ปัจจุบันพบว่ามีการสร้างให้อัตราการผลิตไอสูงกว่า 20 ตันต่อชั่วโมงแต่จะลดความดันใช้งานลง

2. หม้อน้ำแบบท่อน้ำหรือหลอดน้ำ (Water tube boilers) หม้อน้ำแบบนี้ภายในท่อจะมีน้ำวิ่งอยู่ ส่วนภายนอกท่อจะมีความร้อนหรือเปลวไฟล้อมรอบ เช่น หม้อน้ำท่อน้ำขวาง และหม้อน้ำท่อน้ำงอบางส่วน เป็นต้น หม้อน้ำแบบท่อน้ำจะมีการสร้างตั้งแต่ขนาดเล็ก 0.25 ตันต่อชั่วโมง จนถึงขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตันต่อชั่วโมง และสามารถออกแบบให้ใช้ความดันสูงถึง 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

3. หม้อน้ำที่สร้างขึ้นมาพิเศษ (Special boilers) หม้อน้ำแบบนี้การออกแบบไม่สามารถจะจัดให้เข้ากับ 2 ชนิดแรก ตัวอย่างเช่น หม้อน้ำไฟฟ้า (Electric boiler) โครงสร้างภายนอกจะเหมือนกับหม้อน้ำแบบมีท่อน้ำหรือแบบท่อไฟ แต่โครงสร้างภายในไม่มีท่อน้ำหรือท่อไฟสำหรับถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ แต่ใช้ฮีทเตอร์ (Heater) เป็นตัวถ่ายเทความร้อนแทน ข้อดีของหม้อน้ำไฟฟ้าคือไม่มีปัญหามลภาวะ

Leave a Reply