สุขภาพ

ประโยชน์ของการจัดทำสมุดสุขภาพของพนักงานหรือผู้ประกอบอาชีพ

การเก็บข้อมูลสุขภาพของพนักงานหรือผู้ที่ประกอบอาชีพ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังทางสุขภาพทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาสมุดสุขภาพขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้สมุดสุขภาพยังมีประโยชน์อื่นๆ พอสรุปได้ดังนี้

1. ใช้เป็นแบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลในการตรวจประเมินสุขภาพ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังทางสุขภาพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสอบถามลงไป และสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้หลายปี ทำให้สามารถเห็นแนวโน้มของสถานะทางสุขภาพได้

2. ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์ในการช่วยซักประวัติเพื่อการวินิจฉัยโรค การมีสมุดสุขภาพจะช่วยให้แพทย์ไม่ต้องเสียเวลาในการซักประวัติการทำงานมากนัก และแพทย์สามารถที่จะค้นหาข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการตรวจสุขภาพที่ผ่านมา ทำให้การตัดสินใจวินิจฉัยโรคจาการทำงานมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

3. สามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังในภาพรวมของสถานประกอบการได้ จากสมุดสุขภาพที่มีการเก็บข้อมูลของแต่ละบุคคล สามารถที่จะบันทึกและเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าว ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังทางสุขภาพในภาพรวมได้

4. ใช้เป็นเครื่องมือการรายงานผลตรวจสุขภาพสำหรับรายบุคคล เพื่อรายงานผลการตรวจให้แกพนักงานแต่ละบุคคลทราบ

5. ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลสุขศึกษา ภายในสมุดสุขภาพสามารถจะบรรจุความรู้ในการปฏิบัติตนต่างๆให้แก่พนักงานไปอ่านเพื่อเป็นการให้ความรู้โดยตรงอีกช่องทางหนึ่ง

6. เป็นการปฏิบัติตาม พรบ. กระทรวงแรงงานซึ่งได้มีการกำหนดเป็นกฎหมายให้นายจ้างมีหน้าที่ในการจัดเตรียมสมุดสุขภาพให้แก่พนักงาน จากการตรวจประเมินสุขภาพแต่ละครั้งด้วย

Leave a Reply