สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับและผลที่ตามมาจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์

ประโยชน์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ที่สำคัญ คือ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการควบคุมพาหะนำโรค สารส่วนใหญ่ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายดังนี้

  1. สารไม่ได้ฆ่าเฉพาะแมลงศัตรูพืชเท่านั้น แต่นก ผึ้ง แมลงอื่นๆที่มีประโยชน์สัตว์บริเวณนั้นถูกฆ่าด้วย ทำให้สมดุลธรรมชาติเสียไป
  2. สารบางชนิดสลายตัวยากและบางชนิดแทบไม่มีการสลายตัวทำให้ตกค้างและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน ทั้งในดิน และแหล่งน้ำ ตลอดจนห่วงโซ่อาหารทำให้มีผลกระทบถึงสัตว์และมนุษย์
  3. มีการนำมาใช้ในทางที่ผิด เช่น ฆ่าตัวตาย ฆ่าผู้อื่น หรือฆ่าสัตว์เลี้ยงเพื่อการโจรกรรม เป็นต้น

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสารเคมี ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด โดยสารกำจัดแมลงและสารกำจัดวัชพืชเป็นกลุ่มที่มีการนำเข้าสูงทั้งปริมาณและมูลค่า สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรเหล่านี้ ใช้ในขั้นตอนตั้งแต่ ก่อนปลูก ระหว่างการเจริญเติบโตของพืช ก่อนเก็บเกี่ยว และสำหรับการเก็บรักษา จึงทำให้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายโดยเฉพาะสารที่สลายตัวยาก นอกจากนั้นยังอาจเกิดปัญหาจากการใช้งานและการทิ้งขยะจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคในที่สุด การใช้สารเคมีเหล่านี้ยังอาจทำให้เกิดการต้านทานของแมลงที่ต้องการกำจัด และต้องใช้ปริมาณมากขึ้น หรือใช้สารที่มีพิษร้ายแรงกว่าเดิม ทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยมีรายงานขององค์กรอนามัยโลกในปี 1990 ว่ามีผู้ป่วยด้วยพิษเฉียบพลันจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปีละประมาณ 3 ล้านคน ในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก โดยอาจมีกรณีที่ไม่ได้รับรายงานอีกมาก และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 220,000คนต่อปี

Leave a Reply